Tillsynsmeddelande 22.3.2021 – 12/2021

Förslaget om skyldigheterna att lämna upplysningar om miljömässigt hållbara verksamheter på remiss fram till den 12 maj 2021

De europeiska tillsynsmyndigheterna ber intressegrupperna om ett yttrande om de upplysningar som ska lämnas om miljömässigt hållbara verksamheter. Upplysningsskyldigheten kommer att gälla aktörerna inom försäkrings-, bank- och kapitalmarknadssektorn. Begäran om yttrande ansluter sig till EU:s taxonomiförordning (EU2020/852).

Målet med taxonomiförordningen är att skapa en enhetlig definition av ekonomiska verksamheter som är hållbara med tanke på miljön, dvs. av så kallade gröna investeringsobjekt. Förordningen ålägger finansmarknadsaktörerna och stora PIE-sammanslutningar att rapportera om miljömässigt hållbara verksamheter. Förordningen förpliktar de europeiska tillsynsmyndigheterna att utarbeta tekniska standarder om kraven för innehåll och presentation av informationen. Det utlåtande som är på remiss är ett utkast till dessa standarder.

De europeiska tillsynsmyndigheterna föreslår även att presentationen av upplysningarna förenhetligas med kraven i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänste­sektorn (EU 2019/2088). De europeiska tillsynsmyndigheterna publicerade den 4 februari 2021 en slutrapport om skyldigheterna att lämna ESG-upplysningar i enlighet med förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar. I slutrapporten föreslås det att det används ett modellformulär, som nu föreslås kompletteras med de upplysningar som förutsätts i taxonomiförordningen.

Arbetspensionsförsäkringsbolag omfattas av tillämpningsområdet för både taxonomiförordningen och förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, men förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar innehåller en möjlighet att nationellt besluta något annat. Hur arbetspensionsförsäkringsbolagen ska bemötas i denna fråga utreds i Finland vid social- och hälsovårdsministeriet.

Läs även avsnittet om hållbar finansiering på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Nina Männynmäki, ledande expert, tfn 09 183 5249 eller nina.mannynmaki(at)fiva.fi
  • Mikko Sinersalo, ledande riskexpert, tfn 09 183 5542 eller mikko.sinersalo(at)fiva.fi

Bilagor