Tillsynsmeddelande 21.12.2021 – 59/2021

Finansinspektionens iakttagelser vid tillsynen över skade- och livförsäkringsbolag 2021

Finansinspektionen vill göra företagen uppmärksamma på vissa faktorer som kommit fram vid tillsynsarbetet år 2021 och samtidigt föra fram tillsynsmyndighetens förväntningar för 2022.

År 2021 har trots det rådande coronaläget varit ett år av ekonomisk återhämtning. Företagen inom sektorn har i huvudsak stärkt sina resultat; premieinkomsten har utvecklats gynnsamt, placerings-intäkterna har varit starka i de riskbärande tillgångsklasserna och ersättningskostnaderna har varit måttliga. SCR-kvoterna är på en hög nivå och solvensen har stärkts genom samverkan av alla de ovan nämnda faktorerna.

På samma sätt som de europeiska tillsynsmyndigheterna valde Finansinspektionen att slopa be-gränsningen av vinstutdelning, men påminner fortfarande om att försäkringsbolagen, när de planerar vinstutdelning, ska beakta både de risker som den utdragna coronapandemin medför och riskerna i den egna verksamheten. Försäkringsbolagen ska vid planeringen av vinstutdelning och provisions¬ändringar omsorgsfullt bedöma behovet av kapital och affärsmodellernas hållbarhet.

Ett gott bolagsstyrningssystem av hög kvalitet, en välfungerande intern kontroll och riskhantering samt adekvata förfaranden är självfallet viktiga för en hållbar och lönsam verksamhet. Finans-inspektionen påminner om att implementeringen av regleringen som gäller bolagsstyrning och en god riskhantering i affärsprocesserna inte bara är en nödvändighet utan även affärsmässigt förnuftigt för att säkerställa lönsamheten på lång sikt.

I det bifogade brevet har det i fråga om den fortlöpande tillsynen lyfts fram sådana viktiga iakttagelser som gjorts år 2021 och som företagen under tillsyn väntas fästa uppmärksamhet vid för att säker¬ställa en hållbar och god verksamhet.
Finansinspektionen vill i detta sammanhang även tacka företagen under tillsyn för ett gott samarbete och önska alla en god jul och ett framgångsrikt nytt år 2022!

Närmare upplysningar lämnas av

  • Niina Bergring, byråchef, tfn 09 183 5562 eller niina.bergring(at)fiva.fi
  • Marko Aarnio, byråchef, tfn 09 183 5054 eller marko.aarnio(at)fiva.fi

Se också

Finansinspektionens brev 21.12.2021