Tillsynsmeddelande 14.7.2021 – 33/2021

Finansinspektionens elektroniska kommunikation utvidgas att gälla en del av anmälningarna om lämplighetsprövning

Finansinspektionen tog den 15 juni 2020 i bruk elektronisk kommunikation med två pilottjänster: rapporteringen av antalet kundklagomål till Finansinspektionen och anmälan om användning av anknutet ombud i investeringstjänsterna. I december 2020 togs en anmälningstjänst i anslutning till prospektregistret i produktionsbruk.

Från och med den 14 juli 2021 utvidgas den elektroniska kommunikationen att även gälla anmälningar om lämplighetsprövning (tjänstebeskrivning) i följande tillsynssektorer:

  • kreditinstitut (blankett L)
  • värdepappersföretag (blankett S)
  • fondbolag (blankett R)
  • förvaltare av alternativa investeringsfonder (blankett A)   

E-tjänsten gör det möjligt att använda en dataskyddad förbindelse. I utvecklingen av systemhelheten har det fästs särskild uppmärksamhet vid dataskyddet samt vid att ärendena behandlas konfidentiellt.

Vid inlämningen av anmälningar om lämplighetsprövning tillämpas en övergångs­tid 14.7―31.8.2021, under vilken anmälningar även kan skickas med blanketterna på webbplatsen per e-post till Finansinspektionens registratorskontor: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi. Efter övergångsperioden ska ovan nämnda aktörer lämna anmälningarna via e-tjänsten.

Identifikation och fullmakter i Suomi.fi-tjänsten

Användningen av e-tjänsten kräver alltid stark autentisering då personen har en finsk personbeteckning. Autentisering och beviljande av fullmakt att sköta ärenden för ett företag eller ett samfund görs via tjänsten Suomi.fi (https://www.suomi.fi/hemsidan/).

Användarna identifierar sig i systemet t.ex. med sina personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat.

För att kunna uträtta ärenden för företag och samfund krävs gällande Suomi.fi-fullmakter. För närvarande kan en verkställande direktör via tjänsten Suomi.fi-fullmakter ensam ge en person fullmakt att företräda företaget eller samfundet även i fall där minst två personer ska ha namnteckningsrätt. Finansinspektionen rekommenderar att en verkställande direktör i ett större företag och samfund fortfarande ger fullmakt i form av fullmaktsrätt, vilket innebär att fullmaktstagaren även kan vidarebefullmäktiga personer och administrera fullmakterna på samma sätt som verkställande direktören.

Beträffande företag och samfund ska fullmakt ges för minst en e-tjänst innan ett ärende kan skötas. För anmälningar om lämplighetsprövning fullmaktsärandet kan hittas med rubriken anmälning om lämplighets -och tillförlighetsbedömning av personer inom finansbranschen. Närmare information om fullmakter finns på webbplatsen Suomi.fi: https://www.suomi.fi/fullmakter/.

Testmiljö för e-tjänster

Finansinspektionens e-tjänster kan testas i en för ändamålet avsedd produktions­testmiljö på vilken inloggning sker via Suomi.fi-tjänsten eller i fortsättningen även med Finansinspektionens ID-koder. I testmiljön kan både tillgängliga e-tjänster och nya e-tjänster som lagts till i testningssyfte testas konti­nuerligt. Uppgifterna blir kvar i testdatabasen och behandlas inte som ett verkligt ärende. Vid behov kan handläggning av ett testärende på Finans­inspek­tionen avtalas särskilt (meddelandetjänsten och meddelande av beslut och kvitteringar).

Det följande stegen i utvidgningen av den elektroniska kommunikationen

Avsikten är att utöka den elektroniska kommunikationen med följande två nya tjänster:

Närmare information om införandet av de nya tjänsterna skickas innan de överförs i produktion.

Närmare information om e-tjänsten

Webbplatsen för Finansinspektionens elektroniska kommunikation: Finansinspektionens elektroniska kommunikation

Frågor om e-tjänsterna

Per e-post: fiva-asiointi(at)finanssivalvonta.fi