Tillsynsmeddelande 22.6.2021 – 29/2021

Finansinspektionen har bedömt solvensberäkningen i försäkringsgrupper

Finansinspektionen gjorde på våren 2021 en temabedömning om beräkningen av solvenskraven (Solvency Capital Requirement, SCR) i grupper av försäkringsföretag (grupper). De brister och fel som observerades i samband med temabedömningen inverkar enligt Finansinspektionen inte i betydande grad på gruppernas solvensnivåer. Eftersom beräkningen är invecklad, kan detta säkerställas först efter att bristerna och felen korrigerats.

Temabedömningen grundade sig på diskussioner med grupperna och på material som inhämtades av grupperna. Utöver SCR-beräkningar begärdes även information om bland annat gruppernas struktur samt om beräknings- och rapporteringsprocesserna och valideringarna. Som utgångskälla användes även grupprapporter från tidigare år. Målet med temabedömningen var att säkerställa att gruppernas SCR-rapportering för 2020 är beräknad enligt bestämmelserna.

Fyra grupper hade rapporterat gruppuppgifter för 2019 och rapporterar dem fortfarande för 2020. Grupperna är så pass olika sinsemellan att också de utmaningar som observerats i temabedöm­ningen beträffande SCR-beräkningen och -rapporteringen är olika. På antalet iakttagelser inverkade även det att regleringen om gruppens solvens ställvis är svårtolkad. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har även fäst uppmärksamhet vid ärendet i det samråd om Solvens II-revideringarna (den s.k. 2020 Review) som den överlämnat till kommissionen.

Det vanligaste felet i temabedömningen var att alla bolag i gruppen inte hade nämnts i rappor­teringen. I sådana fall kunde även behandlingen av dem i SCR-beräkningen avvika från be­stämmelserna. I försäkringsbolagslagen ges det möjlighet att i vissa specialfall avvika från gruppbestämmelserna för ett enskilt företag i gruppen. Förfarandet skulle emellertid förutsätta att Finansinspektionen fattat beslut därom på gruppens ansökan. Sådana ansökningar har inte inlämnats till Finansinspektionen efter att Solvens II trädde i kraft. De brister som observerats i SCR-beräkningen och -rapporteringen i temabedömningen kommer att föranleda företagsspecifik respons, och korrigeringen av bristerna kommer att övervakas i tillsynen.

I samband med temabedömningen granskades även sådana grupper som inte hade omfattats av Solvens II-grupprapporteringen. Till de försäkringsbolag som granskningen berörde skickades en förfrågan som kartlade bolagets egen uppfattning om bolagsstrukturen i förhållande till regleringen av Solvens II-grupper och rapporteringskraven för Solvens II-grupper.

Materialet från bolagen och kartläggningen ligger till grund för det fortsatta arbetet som planeras separat för de enskilda bolagen.

Närmare upplysningar lämnas av

Vesa Ronkainen, gruppchef, tfn 09 183 5704 eller vesa.ronkainen(at)fiva.fi