Tillsynsmeddelande 20.4.2021 – 17/2021

ECB har publicerat projektrapporten för riktad granskning av interna modeller (TRIM)

Europeiska centralbanken (ECB) har den 19 april 2021 publicerat projektrapporten för riktad granskning av interna modeller (targeted review of internal models - TRIM). Granskningen gällde banker som använder interna modeller för kreditrisk, marknadsrisk eller motpartsrisk i sin kapitalkravsberäkning.

Syftet med projektet var att säkerställa att de interna modellerna överensstämmer med regleringen och att resultaten av dem är riskbaserade. Inom ramen för projektet genomfördes sammanlagt 200 inspektioner, som resulterade i mer än 5 000 bankspecifika iakttagelser. Kraven ställda av ECB i anslutning till iakttagelserna ökade de riskvägda tillgångarna med sammanlagt 12 %, vilket motsvarar 275 miljarder euro.

ECB:s TRIM-projektrapport innehåller en heltäckande redogörelse för de viktigaste iakttagelserna (kapitel 4) samt för de krav som ställts till följd av dem (kapitel 5). Dessutom har ECB publicerat en vägledning för interna modeller i oktober 2019.

Finansinspektionen har aktivt deltagit i genomförandet av granskningsprojektet och tillämpar motsvarande principer i sin egen tillsyn över bankernas interna modeller.

Projektrapporten och ett pressmeddelande som hänför sig till den finns i ECB:s webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

Sami Tiainen, byråchef, tfn 09 183 5278 eller sami.tiainen(at)fiva.fi