Tillsynsmeddelande 30.7.2020 – 47/2020

Uppdateringen av uppgifter om kundkännedom bör ske riskbaserat – onödig begränsning av tjänster bör undvikas

Under sommaren har Finansinspektionen kontaktats flertalet gånger i fråga om åtgärder som hänför sig till bankernas uppdatering av uppgifterna om kundkännedom. Särskild oro har förorsakats av att bankerna i sina kundkontakter har använt uttryck som att kundens banktjänster kan begränsas om aktuella uppgifter om de handlingar som använts för att kontrollera identiteten inte lämnas inom utsatt tid.

Rapporteringsskyldigas skyldighet att känna sina kunder och samla in tillräckliga uppgifter för att känna kunderna är en grundläggande förpliktelse i lagstiftningen om förhindrade av penningtvätt och av finansiering av terrorism. År 2018 gjordes ett tillägg till lagens paragraf om uppgifter om kundkännedom och bevarande av uppgifterna, enligt vilket den rapporteringsskyldiga ska ha aktuella och relevanta uppsättningar av alla handlingar och uppgifter som gäller kundkännedom och kundens affärstransaktioner. Finansinspektionen uppmärksammar företagen under tillsyn på att kravet på aktualitet och relevans inte förutsätter att kundens identitet kontrolleras på nytt varje gång den handling som använts för att kontrollera identiteten går ut. Detta konstateras också i regeringens proposition i samband med ändringen av 3 kap. 3 §. Kundens identitet är i princip en uppgift som inte föråldras när handlingen som använts för att kontrollera identiteten föråldras.

Kundens identitet kontrolleras i samband med skötseln av bankärenden antingen elektroniskt med hjälp av distansverktyg som är avsedda för stark autentisering av kunden eller fysiskt i bankkontoret. I dessa situationer kan banken också uppdatera uppgifterna om den metod eller handling som använts för att kontrollera identiteten. Dessutom anser Finansinspektionen att det är bra att bankerna automatiskt kontrollerar med befolkningsdatasystemet om personuppgifterna för kunder som har finsk personbeteckning är aktuella.

De rapporteringsskyldiga ska alltid tillämpa riskbaserade tillvägagångssätt vid uppdateringen av uppgifter om kundkännedom. De åtgärder som krävs av kunderna för att uppdatera uppgifterna bör anpassa till den risk som eventuellt föråldrade uppgifter kan medföra. Särskilt under covid-19-pandemin borde man överväga vilken risk det till exempel innebär för kundens hälsa att sköta bankärenden personligen. Det vore bra om uppdateringen av uppgifter som gäller personkunder i första hand kunde skötas på distans.

Kontakta

  • Pekka Vasara, byråchef, Bekämpning av penningtvätt, tfn 09 183 5513 eller pekka.vasara(at)fiva.fi
  • Viivi Jantunen, riskexpert, Bekämpning av penningtvätt, tfn 09 183 5008 eller viivi.jantunen(at)fiva.fi