Tillsynsmeddelande 18.12.2020 – 82/2020

Tillhandahållare av investeringstjänster bör utveckla sina processer för produktgodkännande och ändamålsenlighetsbedömningar

Finansinspektionen har gjort temabedömningar om processen för produktgodkännande av investeringstjänster och -produkter (7 kap. 7 § i lagen om investeringstjänster) samt om bedömning av ändamålsenligheten (10 kap. 4 § 2 mom.). Temabedömningarna genomfördes med två separata förfrågningar. Föremål för temabedömningen var värdepappersföretag, fondbolag och banker.

Temabedömningen om processen för produktgodkännande

Processen för produktgodkännande är en formell godkännande- och uppföljningsprocess, där det viktigaste kravet är att bolaget ska fastställa en kundmålgrupp för varje produkt. En täckande, systematisk och effektiv process för produktgodkännande är en av de MiFID-skyldigheter, med vilka investerar-skyddet förbättras och med vilka det säkerställs att produkter endast säljs till sådana kunder för vilkas mål och behov produkterna lämpar sig.

De viktigaste bristerna som observerades i temabedömningen var:

 • Det observerades brister i de interna anvisningarna om processen för produktgodkännande.
 • Intressekonflikter och hanteringen av dem hade inte beaktats i tillräcklig omfattning.
 • Det observerades brister i fastställandet av kundmålgruppen, i försäljningen utanför kundmålgruppen samt i rapporteringen till utvecklaren.

Temabedömningen omfattade 20 bolag och deras 22 exempelprodukter. I temabedömningen insamlades information om följande ämnesområden:

 • anordnandet av processen för godkännande i bolaget
 • processen för produktgodkännande
 • fastställande av kundmålgruppen

Temabedömningen om bedömningen av ändamålsenligheten

Bedömningen av ändamålsenligheten är en del av uppförandereglerna i anslutning till investerarskyddet. Skyldigheten att göra en ändamålsenlighets-bedömning gäller tillhandahållande av andra investeringstjänster än investeringsrådgivning eller portföljförvaltning. Tillhandahållaren av investeringstjänster ska bedöma om den tjänst eller produkt som erbjuds är ändamålsenlig med tanke på kunden.

Det viktigaste iakttagelserna i temabedömningen:

 • Många bolag bedömer kundens investeringskunskap och -erfarenhet på ett allmänt plan utan att i tillräcklig grad beakta den investeringsprodukt som erbjuds kunden.
 • Den interna kontrollen ansågs inte vara på tillräcklig nivå i flera bolag.
 • Det fanns brister i bedömningen av hur effektiva bolagens varningar är.
 • Många bolag som i huvudsak tillhandahåller investeringsrådgivning har beslutat att alltid göra en ändamålsenlighetsbedömning i syfte att förenkla sin utredningsprocess.

Temabedömningen omfattade sexton bolag. Temabedömningen var också en del av den första gemensamma tillsynsåtgärden (Common Supervisory Action) för de nationella tillsynsmyndigheterna som verkställs av Europeiska värde-pappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och som bl.a. har som mål att reda ut hur ändamålsenlighetsbedömningen är ordnad hos företagen under tillsyn och att förenhetliga tillsynen.

Fortsatta åtgärder

Finansinspektionen har i temabedömningen gjort iakttagelser som förutsätter åtgärder i bolagen. Finansinspektionen följer bolagens fortsatta åtgärder i anslutning till ändamålsenlighetsbedömningen och processen för produktgodkännande.

Närmare upplysningar lämnas av

 • Hannele Alanen, marknadsövervakare, tfn 09 183 5292 eller hannele.alanen(at)fiva.fi
 • Heidi Tähtinen, marknadsövervakare, tfn 09 183 5314 eller heidi.tahtinen.(at)fiva.fi

Bilagor