Tillsynsmeddelande 30.11.2020 – 76/2020

Finansinspektionens brev till social- och hälsovårdsministeriet om läget på finansmarknaden

Finansinspektionen gjorde den 13 mars 2020 en anmälan till social- och hälsovårdsministeriet om exceptionella omständigheter på finansmarknaden. Enligt gällande regelverk ska en anmälan göras om pensionsanstalternas genomsnittliga solvens har sjunkit betydligt eller hotar sjunka snabbt och betydligt på grund av exceptionella omständigheter på finansmarknaden.

Finansinspektionen har i dag i ett brev till social- och hälsovårdsministeriet konstaterat att det inte för närvarande råder sådana exceptionella omständigheter på finansmarknaden som lett till anmälan om exceptionella omständigheter enligt gällande regelverk och som påverkar riskerna för arbetspensionsanstalternas solvens. Syftet med anmälan är att klargöra bedömningen av läget vid eventuella förändringar.

Finansinspektionen har sedan våren samlat in uppgifter av arbetspensionsanstalterna med kortare intervaller. Den tätare datainsamlingen upphör efter inrapporteringen per ställningen vid slutet av november. Om situationen försämras betydligt, återinförs den tätare datainsamlingen.

Kontaktuppgifter

Närmare uppgifter lämnas av avdelningschef Kaisa Forsström, kaisa.forsstrom(at)fiva.fi.