Tillsynsmeddelande 21.12.2020 – 84/2020

Finansinspektionens iakttagelser vid tillsynen över skade- och livförsäkringsbolag 2020

På grund av covid-19-pandemin har det år 2020 rått större osäkerhet än normalt om den ekonomiska utvecklingen och förväntningarna på den. Skade- och livförsäkringsbolagen bör fortsätta att göra en noggrann analys av verksamhetsmiljön och riskerna i den egna verksamheten samt föra en förtätad, aktiv dialog med Finansinspektionen även under 2021. Samtidigt förutsätts bolagen fortsätta beredningsåtgärderna genom att utveckla riskhanteringen och sörja för en god solvens som säkerställer de försäkrades förmåner samt genom att se till att de interna kontrollfunktionernas resurser och tillgång till information är tillräcklig.

Pandemin skapar störningar i realekonomin och därigenom även på finansmarknaden samt eventuellt även ändringar i försäkringsbolagens intjäningsförmåga och -logik. Bolagen antas beakta dessa ändringar när de gör antaganden på kort och lång sikt om affärsverksamhetens framtida utveckling och i utvärderingen av strategin. Det bör även fästas särskild uppmärksamhet vid de antaganden som används i risk- och solvensbedömningen (ORSA) och beräkningen av ansvarsskulden samt i uppdateringen av beräkningarna.

Eiopa kommer nästa år att publicera ett ställningstagande för företagen under tillsyn som innehåller förväntningar på att bolagen behandlar riskerna förknippade med klimatförändringar i sin ORSA-process. I början hänför sig tillsynsmyndighetens förväntningar i första hand till identifieringen av klimatrisker och till en kvalitativ utvärdering.

Fastighetsmarknaden i Finland är kraftigt differentierad och detta inverkar förutom på handelstidpunkterna även på hur tillförlitliga olika värderingsmetoder är. Finansinspektionen gör som bäst en temabedömning av fastighetsvärderingarna som omfattar alla försäkringsanstalter.

Finansinspektionen granskar nästa år även de regelbundna tillsynsrapporternas (RSR) kvalitet och omfattning. Samtidigt bedömer Finansinspektionen rapporternas inlämningsintervall för de enskilda bolagen.

Inom uppförandetillsynen fäster tillsynsmyndigheten uppmärksamhet vid processen för produktgodkännande, gruppförsäkringsarrangemangen, säkerställandet av försäkringsombudens yrkeskompetens samt vid bolagens handläggningsprocesser och -tider för ersättningar från de lagstadgade försäkringsgrenarna. Tillsynsmyndigheten fäster också uppmärksamhet vid bedömningen av utläggningsprocesserna särskilt i situationer som inbegriper utövande av offentlig makt. 

Närmare upplysningar lämnas av

  • Teija Korpiaho, byråchef, tfn 09 1835528 eller teija.korpiaho(at)fiva.fi
  • Timo Holopainen, tillsynschef, tfn 09 1835661 eller timo.holopainen(at)fiva.fi.

Bilaga

Finansinspektionens brev 18.12.2020 till skade- och livförsäkringsbolagen (pdf)