Tillsynsmeddelande 14.12.2020 – 79/2020

En sammanfattning av bedömningen av risken för penningtvätt inom livförsäkringssektorn har publicerats

Finansinspektionen publicerade den 14 december 2020 en bedömning av risken för penningtvätt inom livförsäkringssektorn. Den sektorspecifika riskbedömningen omfattar de livförsäkringsbolag som har Finansinspektionens tillstånd. Finansinspektionen har bedömt att risken för penningtvätt inom livförsäkringssektorn som helhet är normal (2 normal/4 hög).

Riskbedömningarna per sektor utgör en central delfaktor inom Finansinspektionens riskbaserade tillsyn i syfte att förhindra penningtvätt. Den sektorspecifika riskbedömningen är en fortsättning på den övervakarspecifika riskbedömning av penningtvätt som Finansinspektionen publicerade den 17 mars 2020, i vilken de sektorspecifika inneboende risknivåerna fastställdes för företagen under tillsyn. Vid bedömningen av den inneboende risknivån beaktas inte enskilda aktörers faktiska risknivå eller riskhanteringsåtgärdernas nivå. I den sektorspecifika riskbedömningen granskas riskfaktorer förknippade med branschens produkter och tjänster, kunder, distributions­kanaler och verksamhetens geografiska dimensioner, samt de åtgärder som aktörerna vidtagit för att hantera riskerna.

Då det gäller livförsäkringsprodukter är den risk för penningtvätt som är förknippad med riskförsäkringar och frivilliga pensionsförsäkringar liten, eftersom överföringen av tillgångar i anslutning till dem är mycket begränsad. Risken för penningtvätt förknippad med sparlivförsäk­ringar och kapitaliseringsavtal som är avsedda som placerings- och sparprodukter och som står för största delen av premieinkomsten, är däremot större. Tillgångarna kan lätt lyftas helt eller i rater, tillgångarna kan överföras till en tredje part och de kan även användas som säkerhet för lån. Då det gäller livförsäkringssektorns produkter och tjänster som helhet har risknivån bedömts vara normal.

I bedömningen av riskhanteringsåtgärderna har de uppgifter som livförsäkringsbolagen lämnat i samband med rapporteringen av risken för penningtvätt till Finansinspektionen samt livförsäkrings­bolagens egna riskbedömningar utnyttjats. Finansinspektionen har fäst uppmärksamhet vid det riskbaserade förhållningssättet i verksamheten, dvs. vid de förfaranden med hjälp av vilka bolagen identifierar, bedömer och förstår de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som de exponeras för och vidtar åtgärder i rätt proposition till riskerna även i praktiken. Det observerades brister i riskbundenheten i livförsäkringsbolagens verksamhet bland annat däri, att en del av livförsäkringsbolagen inte gör en riskbedömning av de delområden som lagen förutsätter. Alla livförsäkringsbolag har inte heller förfaranden för att göra en riskbedömning av kunden eller så omfattas riskkategorisering av kunden inte av den fortlöpande uppföljningen av kundrelationen. En bristfällig riskbedömning inverkar även på kundkontrollsåtgärderna och huruvida tvivelaktiga transaktioner observeras i monitoreringen.

Finansinspektionen uppmanar livförsäkringsbolagen att omsorgsfullt planera på vilket sätt de identifierar och bedömer riskerna för penningtvätt tillräckligt noggrant samt vilka förfaranden och praktiska åtgärder som vidtas för att minska och hantera identifierade risker. De åtgärder som planeras för att minska riskerna ska vara tillräckliga och stå i rätt proposition till riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Ulla-Maija Kaivola, riskexpert, tfn 09 183 5565 eller ulla-maija.kaivola(at)fiva.fi
  • Pekka Vasara, byråchef, tfn 09 183 5513 eller pekka.vasara(at)fiva.fi

Bilaga

Sammanfattning av bedömningen av risken för penningtvätt inom livförsäkringssektorn

Närmare information om riskbedömningen

https://www.finanssivalvonta.fi/sv/banker/forhindrande-av-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism/riskiarvio/