Tillsynsmeddelande 3.3.2020 – 6/2020

EIOPA begär information för en ombedömning av skade- och livförsäkringsbolagens solvens- och tillsynsram enligt Solvens II

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, EIOPA håller på att bereda tekniska råd för Europeiska kommissionen för en revidering av skade- och livförsäkringsbolagens solvensreglering (Solvens II 2020 Review). Revideringarna skulle bl.a. gälla utformandet av den räntekurva som används i beräkningen av försäkringstekniska avsättningen, solvenskraven på ränterisken och behandlingen av långsiktiga investeringar.

EIOPA har publicerat en uppgiftsbegäran för en övergripande konsekvensbedömning av revideringsförslagen.

Uppgiftsbegäran finns på Eiopas webbplats

Uppgiftsbegäran innehåller tre scenarier:

  • basscenario (status quo),
  • scenario 1 innehåller alla EIOPAs förslag som har betydande konsekvenser för bolagens solvensställning,
  • scenario 2 innehåller alla ovan nämnda förslag, men utan en omkalibrering av ränterisken.

Finansinspektionen tar direkt kontakt med de liv- och skadeförsäkringsbolag som förutsätts delta i uppgiftsbegäran, dvs. i testanalyserna. För de övriga bolagen är deltagandet frivilligt. Analyserna ska skickas till Finansinspektionen senast den 31 mars 2020.

Enligt Finansinspektionens byråchef Teija Korpiaho är det viktigt att de finländska aktörerna aktivt deltar i testanalyserna. "Ett så omfattande deltagande som möjligt säkerställer att det inte uppstår överraskningar som gäller solvensen i samband med det nya Solvens II-ramverket varken för försäkringsbolagen eller tillsynsmyndigheterna", konstaterar Teija Korpiaho.

Närmare upplysningar lämnas av

Toni Blomster, ledande matematiker, telefon 09 183 5318 eller toni.blomster(at)fiva.fi