Tillsynsmeddelande 12.6.2020 – 35/2020

EBA begär yttrande om utkasten till nya tekniska standarder för de nya kapitaltäckningsreglerna för värdepappersföretag – remisstiden går ut 4.9.2020

EBA publicerade sin färdplan för verkställandet av de nya kapitaltäckningsreglerna för värdepappersföretag och ber om yttranden om utkasten till de tekniska standarderna i det första skedet – remisstiden går ut 4.9.2020.

EBA börjar samtidigt samla in information från värdepappersföretag – svarstiden går ut 19.8.2020.


De nya kapitaltäckningsreglerna för värdepappersföretag IFD/IFR

Direktivet om tillsyn av värdepappersföretag (EU) 2019/2034 (IFD) och förordningen om tillsynskrav för värdepappersföretag (EU) 2019/2033 (IFR) publicerades den 5 december 2019 och de trädde i kraft 20 dagar senare. Direktivet ska nationellt sättas i kraft senast den 26 juni 2021 och förordningen tillämpas från och med samma dag.

EBAs färdplan

Europeiska banmyndigheten EBA publicerade den 4 juni 2020 sin färdplan för verk­ställande av de nya kapitaltäckningsreglerna för värdepappersföretag. De mandat som ges EBA i IFD/IFR omfattar 18 utkast till tekniska tillsynsstandarder, tre utkast till tekniska genomförandestandarder, sex riktlinjer, två rapporter, ett krav på att EBA upprätthåller en lista på kapitalinstrument och en databas över administrativa sanktioner och över ett flertal utlåtanden i olika ämnen. Arbetet är avsett att göras i fyra skeden under åren 2020–2025.

Fyra yttrandebegäran

EBA begär yttranden om utkasten till de standarder som meddelas under det första skedet.

Begäran om yttrande om kapitaltäckningskraven innehåller tre utkast till tillsynsstandarder för kategorisering av vissa värdepappersföretag som kreditinstitut, fem utkast till tekniska tillsynsstandarder om detaljerade kapitalkrav för värdepappersföretag och ett utkast till tekniska tillsynsstandarder om kapitaltäckningskrav för värdepappersföretagens konsolideringsgrupp.

Begäran om yttrande om kraven på rapportering och offentliggörande av information innehåller utkast till tekniska genomförandestandarder om eget kapital, koncentrationsrisk, likviditetsrisk, de uppgifter som ska offentliggöras om funktionernas volym och kapitalbas samt en teknisk tillsynsstandard om den information som ett värdepappersföretag ska producera för uppföljningen av vissa tröskelvärden.

Begäran om yttrande om ersättningar innehåller en teknisk tillsynsstandard om fastställande av kategorier för personal vars yrkesutövning har en väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil och en teknisk standard om kategorisering av produkter som används för ersättning.

Remisstiden går ut den 4 september 2020.

Rapportering för värdepappersföretag

För att bedöma de nya bestämmelsernas inverkan inleder EBA en frivillig rapportering för värdepappersföretag.

Svarstiden för rapporteringens första skede går ut den 19 augusti 2020. Svarstiden för den nya rapporteringen som görs efter det i syfte att förbättra informationens riktighet utifrån informationsgranskningen går ut den 16 september 2020. Uppgifterna ska lämnas till den egna tillsynsmyndigheten, Finansinspektionen, enligt givna anvisningar.

Publicerade yttrandebegäran och utkast till standarder samt anvisningar för avgivande av yttranden och för deltagande i rapporteringen

Begäran om yttrande och bifogade utkast till standarder, information om offentlig utfrågning samt anvisningar för hur man avger ett yttrande finns tillgängliga på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

Ulla Larmi, ledande expert, ulla.larmi(at)fiva.fi eller tfn 09 183 5268