Tillsynsmeddelande 29.12.2020 – 88/2020

Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 1/2014 Kreditinstitutens riskrapportering

Finansinspektionen har den 11 december 2020 utfärdat ändrade föreskrifter och anvisningar 1/2014 Kreditinstitutens riskrapportering.

De väsentligaste ändringarna

Tillämpningsområdet av föreskrifterna och anvisningarna gällande kreditinstitutens rapportering utvidgas att omfatta alla kreditinstitut. De nya uppgiftslämnarkategorierna i S-rapporteringen är därmed

  • 210 (kreditföretag inkl. utländska filialer)
  • 214 (kreditföretags finansiella företagsgrupp)
  • 222 (utländskt kreditinstituts filial som bedriver annat än inlåningsbanksverksamhet i Finland).

Till R-rapporteringen fogas kategorierna 210 och 214 samt till LTC-rapporteringen kategori 211 (kreditföretag exkl. utländska filialer).

Rapporteringsskyldigheternas uppgiftslämnarkategorier förenklas och klarläggs så att rapporteringen alltid bara sker på en konsolideringsgrupps eller sammanslutnings högsta rapporteringsnivå. Därför slopas uppgiftslämnarkategori 202 (inlåningsbank exkl. utländska filialer) från S-rapporteringen. Till R-rapporteringen fogas en ny uppgiftslämnarkategori 205 (inlåningsbankens finansiella företagsgrupp).

Därtill upphävs V-rapporteringsskyldigheterna.

Slopandet av V-rapporteringen träder i kraft omedelbart. De övriga ändringarna träder i kraft den 1 januari 2022. Detta innebär att rapporteringen för den rapporteringsperiod som avslutas den 31 december 2021 äger rum enligt gällande föreskrifter och anvisningar.

I anknytning till ändringarna genomförs därtill vissa tekniska förbättringar i föreskrifternas och anvisningarnas ordalydelse och systematik.

Sammanfattning av erhållna remissvar

Det har gjorts en sammanfattning av de erhållna remissvaren med anledning av föreskrifterna och anvisningarna. Sammanfattningen och remissvaren finns på Finansinspektionens webbplats samt på webbplatsen lausuntopalvelut.fi.

På basis av de erhållna remissvaren beslutade Finansinspektionen att skjuta upp utvidgandet av innehållet i den regelbundna LTC-rapporteringen. På det här sättet stör ändringarna tillsynsobjektens informationssystemprojekt så litet som möjligt. Dessutom kan man försäkra sig om att den nya regleringen som är att vänta inte orsakar nya ändringsbehov. Under tiden samlar Finansinspektionen in de nödvändiga uppgifterna med särskilda förfrågningar som riktas till tillsynsobjekten.

Närmare upplysningar lämnas av

Tommi Aarnio, riskexpert, tfn 09 183 5007 eller tommi.aarnio(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 1/2014