Tillsynsmeddelande 6.6.2019 – 26/2019

Uppgifter till Finansinspektionen om dem som tjänar mer än en million per år

Artikel 75 i kreditinstitutsdirektivet (CRD IV) ålägger Europeiska bankmyndigheten (EBA) att samla in information om ersättningar från medlemsländerna årligen.

Rapportering av uppgifter om högavlönade anställda

Rapporteringen gäller de personer på kreditinstitut, värdepappersföretag samt företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som kreditinstitutet/värdepappersföretaget som tjänar mer än en miljon euro per år1. Eventuella uppgifter som ska rapporteras ska lämnas in räknade sammanlagt per bolag. Personernas namn behöver inte rapporteras.

Kreditinstitut, värdepappersföretag eller företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som kreditinstitutet/värdepappersföretaget och som har haft ersättningstagare vars ersättningar för 2018 har uppgått till en miljon euro eller mer ska rapportera detta skriftligt till Finansinspektionen. Om det inte har funnits ersättningstagare vars ersättning överstigit en miljon euro, skall ingen rapportering lämnas in.

Nedan finns länkar till EBAs anvisningar och blanketter som ska användas. Endast de företag under tillsyn, som för 2018 hade ersättningstagare med en inkomst på över en miljon euro och som inte ännu har rapporterat uppgifterna, ska fylla i blanketterna och lämna dem till Finansinspektionen senast den 8 juli 2019. Adressen är kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi, som referens diarienummer FIVA 4/04.01.02/2019. *Svaret kan sändas genom användande av en krypterad förbindelse på webbsidan https://securemail.bof.fi. På webbsidan finns närmare användningsinstruktioner för förbindelsen.

Finansinspektionen lämnar de rapporterade uppgifterna till EBA som ett sammanräknat belopp för Finland. EBA offentliggör uppgifterna räknade sammanlagt enligt medlemsstat. Personers eller bolags namn offentliggörs inte.

Rapportering av ersättningars utveckling

Varje medlemsland fastställer de kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella företagsgrupper där uppgifterna insamlas. Urvalet ska omfatta minst 60 procent av marknadsandelen för bank- och värdepapperssektorn i den aktuella medlemsstaten.

Finansinspektionen har kontaktat de berörda bolagen direkt.

Finansinspektionen förmedlar uppgifterna till EBA som kommer att analysera hur ersättningarna har utvecklats.

EBAs anvisningar

  • EBA Guidelines On the Data Collection Exercise Regarding High Earners, EBA/GL/2014/07
    • Riktlinjer för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda EBA/GL/2017/07och
  • EBA Guidelines On the Remuneration Benchmarking Exercise, EBA/GL/2014/08
    • Riktlinjer för jämförelse av ersättningar EBA/GL/2014/08
       

Dessa engelskspråkiga riktlinjerna finns på EBAs webbplats.

Blanketter

Ytterligare upplysningar lämnas av

Erika Penttilä, ledande riskexpert, tfn 09 183 5270 eller erika.penttila(at)fiva.fi.

1 I rapporteringen anses begreppet ”ersättning” ha samma definition som i kreditinstitutslagen 610/2014, Avdelning II, 8 kap Ersättningar, 2 § Definitioner: [Med] ersättning [avses] lön eller annan ekonomisk förmån som baserar sig på ett anställningsförhållande, inklusive ersättning som enligt 10 § 3 mom. betalas då anställningsförhållandet upphör samt pensionsförmåner som institutet enligt lag inte är skyldigt att betala. Ersättning omfattar både fasta belopp och rörliga belopp.

*korrigerad den 7 juni 2019