Tillsynsmeddelande 11.12.2019 – 68/2019

Finansinspektionens utredning om konsekvenserna av referensräntereformen för kreditinstituten

Finansinspektionen har kartlagt hur reformen av vissa referensräntor påverkar kreditinstituten under Finansinspektionens tillsyn och hur instituten har förberett sig för ändringarna och eventuella undantagssituationer på grund av dem.

Enligt kreditinstituten har reformen endast en marginell inverkan på avtalsförbindelserna och riskhanteringen. Av svaren framgår emellertid att beredskapsnivån inför referensräntereformen varierar avsevärt mellan bankerna. Dessutom lämnar informationsgivningen en del i övrigt att önska.

Alla kommande ändringar hade inte i tillräcklig utsträckning beaktats i kreditinstitutens verksamhet

En del av de kreditinstitut som använder Eonia påtalade inte i sina svar att ändringarna kan inverka på värderingen av vissa balansposter. Inte heller operativa ändringsbehov till följd av referensräntereformen, såsom ändringen av tidpunkten för räntenoteringen, hade beaktats i alla svar. Finansinspektionen kommer att kontakta kreditinstituten med anledning av svaren för att säkerställa att instituten känner till reformens konsekvenser till dessa delar.

Av utredningen framgår också att kreditinstitutens linje i fråga om kundinformation inte är helt enhetlig och att merparten av dem åtminstone inte ännu har informerat sina kunder om ändringarna. Finansinspektionen ser gärna att kreditinstituten informerar konsumenterna på ett allmänt plan om innehållet i reformen och om dess eventuella konsekvenser för kundavtalen.

Finansinspektionen påpekar också att bankerna enligt 7 kap. 9 § 3 mom. och 7a kap. 4 § 2 mom. i konsumentskyddslagen ska informera konsumenten om följande uppgifter innan ett kreditavtal ingås

 • referensvärdet
 • namnet på dess administratör och
 • vilka konsekvenser användningen av referensvärdet eventuellt har för konsumenten

om avsikten är att i kreditavtalet hänvisa till ett sådant referensvärde som definieras i artikel 3.1.3 i referensvärdesförordningen.

Alla bankers kontinuitetsplaner överensstämmer inte med referensvärdesförordningen

Kreditinstituten (exklusive filialer) ombads också lämna in skriftliga planer enligt artikel 28.2 i referensvärdesförordningen som beskriver de åtgärder som de är beredda att vidta om de referensräntor som de använder väsentligt förändras eller helt upphörde att tillhandahållas. De kontinuitetsplaner som lämnades in till Finansinspektionen varierade i fråga om informationsnivån, och en del av dem uppfyller inte nödvändigtvis kraven i referensvärdesförordningen. Tre kreditinstitut hade överhuvudtaget inte gjort upp en plan enligt förordningen.

Enligt Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) förutsätter artikel 28.2 i referensvärdesförordningen att planen är grundlig och adekvat (thorough and adequate). I planen ska definieras de operativa åtgärderna (operative procedures) som företaget under tillsyn ämnar vidta om referensvärdet förändras eller upphör att tillhandahållas. Av planen ska framgå

 • en detaljerad beskrivning av åtgärderna (courses of action)
 • relevanta kommunikationskanaler
 • arrangemang för olika scenarier och eventualiteter.

För att upprätthålla planerna ska kreditinstituten fortlöpande följa de omständigheter som har betydelse för planen och uppdatera planen efter hand1. Enligt artikel 28.2 i referensvärdesförordningen ska enheter under tillsyn också låta dessa planer återspeglas i avtalsförhållandet med kunderna2.

Finansinspektionen kommer separat att kontakta vissa kreditinstitut om planerna. Vidare ber Finansinspektionen de övriga kreditinstituten att bedöma själv huruvida deras planer motsvarar Esmas tolkningar och vid behov komplettera dem.

Utredningens genomförande

Med anledning av EU:s referensvärdesförordning pågår i euroområdet projekt för att lägga om de viktigaste referensräntorna Euribor och Eonia. ECB har övergått till en ny hybridmetod för att beräkna Euribor, och Eonia beräknas nu som €STR plus en fast spread. Eonia noteras inte längre efter den 3 januari 2022.

Finansinspektionens utredning genomfördes i juni 2019 i form av en enkät som skickades till 13 kreditinstitut med verksamhet i Finland.

Närmare upplysningar lämnar

 • riskhantering: Marjo Risku, ledande riskexpert, tfn 09 183 52 75 eller marjo.risku(at)fiva.fi
 • kundinformation: Armida Rantanen, biträdande jurist, tfn 09 183 55 32 eller armida.rantanen(at)fiva.fi
 • kontinuitetsplaner i enlighet med referensvärdesförordningen: Jyrki Manninen, ledande expert,  tfn 09 183 5205 eller jyrki.manninen(at)fiva.fi
   


1Q&A 8.2, Questions and Answers On the Benchmarks Regulation (BMR)¸ ESMA70-145-11 Version 14
2Q&A 8.1 ja Q&A 8.3, Questions and Answers On the Benchmarks Regulation (BMR)¸ ESMA70-145-11 Version 14.