Tillsynsmeddelande 4.10.2019 – 53/2019

Finansinspektionen gör en bedömning av complianceverksamheten i försäkringsbolag

Finansinspektionen utför en tematisk bedömning av regelefterlevnadsfunktionen (compliancefunktionen) i skade- och livförsäkringsbolag och genomför en inspektion av compliancefunktionen i arbetspensionsförsäkringsbolag. Hos Keva bedöms compliance inom investeringsverksamhet. Bedömningen gäller compliancefunktionens organisation och effektivitet, framför allt när det gäller att identifiera eventuella brister i regelefterlevnaden och kommunicera dem till försäkringsbolagets beslutsprocess.

Ett försäkringsbolag, inklusive arbetspensionsförsäkringsbolag, ska ha en compliancefunktion som är tillfredsställande med beaktande av verksamhetens art och omfattning. Funktionen ska omfatta åtminstone alla de viktigaste delområdena av försäkringsbolagets verksamhet och inbegripa försäkringsbolagets olika organisationsnivåer. Enligt sitt mål ska compliancefunktionen stödja och ge råd till bland annat försäkringsbolagets styrelse och ledning om regelefterlevnaden såväl under beredningsfaserna som i samband med beslutsfattandet.

Compliancefunktionen utgör en viktig del av ett försäkringsbolags interna kontroll och syftar till att säkerställa efterlevnaden av regelverk och bolagets interna instruktioner och verksamhetsprinciper. Compliancefunktionen bedömer också om försäkringsbolagets åtgärder för att förebygga och avhjälpa eventuella brister i regelefterlevnaden är tillräckliga. Compliancefunktionen utför sitt uppdrag självständigt och oberoende av funktionerna som den övervakar.

Via sin roll i identifieringen och bedömningen av risker utgör complianceverksamheten en viktig del av försäkringsbolagets riskhantering. Betydelsen av en sakkunnig och effektiv compliancefunktion framhävs vanligen när reglerna förändras och också till exempel när det gäller att säkerställa att verksamheten håller sig inom lagstadgade gränser eller bedöma om kompetenskraven uppfylls samt i samband med utveckling av verksamheten och produktutveckling.

Den tematiska bedömningen och inspektionerna kommer att genomföras före slutet av april 2020.

Närmare upplysningar lämnas av

Kaisa Forsström, avdelningschef,  tfn 09 183 5252.