Tillsynsmeddelande 4.12.2018 – 52/2018

Rapportering av internaliserad avveckling börjar i början av april 2019

Enligt EU:s förordning om värdepapperscentraler1 ska företag som avvecklar en värdepapperstransaktion utanför en värdepapperscentral (internaliserar avveckling) rapportera den sammanlagda volymen och värdet av alla värdepapperstransaktioner (securities transactions2) som de har avvecklat utanför avvecklingssystem för värdepapper till de behöriga myndigheterna i etableringslandet varje kvartal. Ytterligare reglering finns i kommissionens delegerade förordning och kommissionens genomförandeförordning3.

Den behöriga myndigheten i Finland är Finansinspektionen. Även instruktioner om internaliserad avveckling som utländska filialer i andra EU-medlemsstater eller tredjeländer tillämpar internt ska rapporteras till Finansinspektionen.

Med företag som internaliserar en avveckling avses institut, inklusive institut som har auktoriserats i enlighet med direktiv 2013/36/EU eller direktiv 2014/65/EU, som utför överföringsuppdrag för kunders räkning eller för egen räkning på annat sätt än genom ett avvecklingssystem för värdepapper.

Detaljerade bestämmelser om rapportering av internaliserad avveckling finns i ovan nämnda kommissionens förordningar. Uppgifter om internaliserad avveckling ska för första gången rapporteras för andra kvartalet 2019. Rapporten ska lämnas in inom tio arbetsdagar efter utgången av kvartalet.

Aktörerna bör bedöma om de omfattas av definitionen av ett företag som internaliserar avvecklingar och kontakta Finansinspektionen i god tid före rapporteringsskyldigheten börjar.

I bedömningen ska företagen speciellt sätta sig in i Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer av den 28 mars 2018 och exemplen i riktlinjer4.

Finansinspektionen publicerar senare ett separat tillsynsmeddelande om ikraftträdandet av riktlinjerna och sina egna föreskrifter och anvisningar.

Rapportörerna ska också planera och genomföra nödvändiga ändringar i sina it-system. Rapporteringen kommer att ske enligt ett ISO 20022 XSD-schema som ESMA har tagit fram för detta ändamål5.

Delvis på grund av orsaker som är oberoende av Finansinspektionen är det inte möjligt att i detta meddelande lämna närmare detaljer om det tekniska genomförandet av rapporteringen. För närvarande förefaller det högst sannolikt att Finansinspektionen inte kan tillhandahålla en lämplig rapporteringslösning i juli 2019. De rapporteringsskyldiga bör dock trots det samla in nödvändiga rapporteringsuppgifter i enlighet med tidtabellen för regleringen för senare rapportering.

Närmare upplysningar lämnas av

  • riskexpert Jenni Koskinen, telefon 09 183 53 64 jenni.koskinen(at)fiva.fi eller
  • ledande infrastrukturexpert Arja Voipio, telefon 09 183 52 24 arja.voipio(at)fiva.fi
     

1Se artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 
2 I förordningens finskspråkiga översättning används termen ”arvopaperikauppa”, vilket syftar på värdepappershandel, och är således missvisande. Värdepappershandel ligger visserligen i bakgrunden till de flesta av överlåtelserna som rapporteras, men största delen av dem är inte transaktioner i sig. 
3Mer information om den tekniska regleringen finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/391 av den 11 november 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som närmare anger innehållet i rapporteringen om internaliserad avveckling och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/393 av den 11 november 2016 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för mallar och förfaranden för rapportering och överföring av uppgifter om internaliserad avveckling i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 
4Se riktlinjer ESMA70-151-1258
5 Se ESMAs schema (öppna filen i länken t.ex. med ett enkelt textredigeringsprogram såsom Microsoft Windows Anteckningar, på engelska Notepad)