Tillsynsmeddelande 7.2.2018 – 7/2018

Instituten ska anmäla Finansinspektionen om sina beslut att tillämpa övergångsbestämmelser för att minska effekten av införandet av IFRS 9 på kapitalbasen

FRS 9 Finansiella instrument trädde i kraft den 1 januari 2018.  Till kapitalkravsförordningen 575/2013 (CRR) har genom artikel 473a lagts till övergångsbestämmelser, som meddelats genom EU:s förordning 2017/2395 om ändring av nämnda förordning.  Syftet med övergångs-bestämmelserna är att minska effekten av införandet av IFRS 9 på kapitalbaskraven.

Institut som tillämpar modeller för förväntade kreditförluster enligt IFRS 9, ska i enlighet med artikel 473a i CRR underrätta den behöriga myndigheten om tillämpandet av följande övergångsbestämmelser:

  1. Institutet tillämpar inte övergångsbestämmelser
  2. Institutet tillämpar övergångsbestämmelser första gången för att öka kreditförlustreserveringarna i den ingående balansräkningen 1.1.2018 (s.k. statisk komponent)
  3. Som tillägg till punkt 2 kan institutet senare under övergångstiden besluta att ta i bruk övergångsbestämmelser, vilket ger rätt att tillämpa övergångsbestämmelser endast i fråga om ändringen av förväntade kreditförluster i steg 1 och 2 enligt IFRS 9.

Institutet ska anmäla vilket alternativ det beslutat tillämpa. Anmälan ska undertecknas av en person som tillhör ledningen eller en person som denna befullmäktigat. Under övergångsperioden kan institutet en gång annullera ett tidigare beslut. Det bör observeras att senare ändringar kräver ett förhandsbeslut av den behöriga myndigheten.

Anmälan gäller institut som Finansinspektionen utövar direkt tillsyn över. Anmälningarna ska sammanställas för institut som tillhör en koncern eller sammanslutning av inlåningsbanker.

Institutet ska lämna in anmälan till sin egna tillsynsansvariga på Finansinspektionen så fort som möjligt, senast den 16 februari 2018.

Närmare upplysningar lämnas av:

  • Jaana Ladvelin, ledande kapitaltäckningsexpert, telefon 09 183 5313 eller jaana.ladvelin(at)fiva.fi
  • Teija Rehn, redovisningsexpert, telefon 09 183 5331eller teija.rehn(at)fiva.fi.