Tillsynsmeddelande 21.12.2018 – 57/2018

Föreskrifter och anvisningar om förvaltningen av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 8/2018 träder i kraft 1.1.2019

Finansinspektionen har den 3 december 2018 meddelat föreskrifter och anvisningar om förvaltningen av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

I föreskrifterna och anvisningarna avses med förvaltning kompetenskraven för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts ledning, lämplighetsbedömning (fit & proper) av ledningen, god förvaltning, intern kontroll, compliance, intern revision, riskhantering, övervakning av god försäkringssed, gränser för hanteringen av risken för arbetsoförmåga, ordnande av placeringsverksamheten samt placeringsplan och rapportering, upptagande av kredit och anmälan till Finansinspektionen samt credit default swap-avtal och förberedelser för undantagsförhållanden enligt beredskapslagen och lagen om försvarstillstånd.

Med anledning av att föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft upphävs Finansinspektionens uppdaterade föreskrifter och anvisningar till försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer för försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag 1.12.2017, Dnr FIVA 16/01.00/2016.

Revideringens innehåll

Syftet med föreskrifterna och anvisningarna är att samordna de föreskrifter och anvisningar som gäller Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts verksamhet med motsvarande redan nu gällande helheter avseende övriga arbetspensionsanstalter samt att klarlägga föreskrifterna och anvisningarna, främja ordnandet av en ändamålsenlig förvaltning samt att göra förvaltningen klarare och mer transparent för att därigenom förbättra tillsynen av verksamheten och medelsanvändningen.

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Yttranden

Det har gjorts en sammanfattning av de erhållna remissyttrandena med anledning av föreskrifterna och anvisningarna. Sammanfattningen av remissyttrandena finns i Finansinspektionens webbtjänst i samband med föreskrifterna och anvisningarna.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Mikko Kuusela, byråchef, tfn 09 183 5525 eller mikko.kuusela(at)finanssivalvonta.fi
  • Tiia Hartikainen, jurist, tfn 09 183 5522 eller tiia.hartikainen(at)finanssivalvonta.fi

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 8/2018. Förvaltningen av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt