Tillsynsmeddelande 21.6.2018 – 36/2018

Föreskrifter och anvisningar 7/2018 Organisering av och förfaranden vid tillhandahållande av investeringstjänster träder i kraft den 1 september 2018

Finansinspektionen har den 11 juni 2018 meddelat föreskrifter och anvisningar 7/2018 Organisering av och förfaranden vid tillhandahållande av investeringstjänster. Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 september 2018.

Genom föreskrifterna och anvisningarna sätts en del av bestämmelserna i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om skydd av kundmedel, produktstyrningskrav och incitament samt skyldigheten i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU att meddela de grunder som ska användas för bedömningen av kunskap och kompetens hos personer som ger information om finansiella instrument, investeringstjänster och sidotjänster och tillhandahåller investeringsrådgivning nationellt i kraft. I föreskrifterna och anvisningarna fastställs därtill minimikravet på lämplig arbetserfarenhet, den längsta tidsperiod under vilken en person som saknar lämplig kunskap eller kompetens får arbeta under tillsyn samt vem som kan utföra granskningen av om en person har lämplig kunskap. I föreskrifterna och anvisningarna informeras även företagen under tillsyn om ESMAs riktlinjer och rekommendationer som de bör beakta i sin verksamhet.

Genom föreskrifterna och anvisningarna upphävs Finanssektorns standard 1.3 Intern styrning och organisation av verksamheten och standard 4.1 Organisation av intern kontroll. Genom dem upphävs även kapitel 6 i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 16/2013 Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster och Finansinspektionens ställningstagande 2/2011 Tillämpning av lagen om värdepappersföretag (922/2007) speciellt i samband med verksamhet som berör elderivat.

Finansinspektionen utreder ännu eventuella andra ändringsbehov med anledning av det nationella ikraftsättandet av MiFID II vad gäller vissa andra Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar på det sätt som framgår av tillsynsmeddelande 1.2.2018–6/2018.

Närmare upplysningar lämnas av

Anu Ranta, marknadsövervakare, telefon 09 183 5395

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 7/2018