Tillsynsmeddelande 19.1.2018 – 3/2018

Finansinspektionen publicerar principer för kommunikation med kreditinstitutens och försäkringsbolagens revisorer

​I EU:s revisionsförordning (EU) nr 537/2014 har å ena sidan Finansbranschens tillsynsmyndigheter och å andra sidan kreditinstituts och försäkringsbolagsrevisorer ålagts att föra en dialog. Skyldigheten berör således bägge parterna i kommunikationen. Syftet med kommunikationen är att främja tillsynen över kreditinstitut och försäkringsbolag samt att bidra till en högklassig revision. En effektiv kommunikation förbättrar tillförlitligheten av kreditinstitutens och försäkringsbolagens ekonomiska information.

Man har kommit överens med revisorerna om principerna för kommunikationen på det nationella planet. Principerna baserar sig på Europeiska bankmyndighetens (European Banking Authority, EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) riktlinjer2 om kommunikation för de behöriga myndigheterna. I Finansinspektionens webbtjänst  har det publicerats en referensram för kommunikationen. Referensramen innehåller principer som anger

  • typen av kommunikation
  • kommunikationens frekvens och omfattning samt
  • parternas skyldigheter och omfattningen av informationsutbytet mellan parterna.

Tillämpningsområdet för kommunikationens referensram

Kommunikationens referensram omfattar kommunikationen mellan Finansinspektionen och revisorn när Finansinspektionen är behörig tillsynsmyndighet, med andra ord i fråga om försäkringsbolag och mindre betydande institut (less significant institutions, LSI). Europeiska centralbanken är behörig myndighet i fråga om betydande institut (significant institutions, SI).

Utöver den företagsspecifika kommunikationen kommunicerar Finansinspektionen kollektivt med revisionssammanslutningar i enlighet med EBA:s och EIOPA:s riktlinjer, då man behandlar frågor som gäller hela kreditinstituts- och försäkringssektorn.

Principerna för kommunikationen i korthet

Vid kommunikationen eftersträvas en öppen och konstruktiv tvåvägskommunikation, vars syfte är att främja skötseln av parternas uppgifter. Den information som utbyts under kommunikationen ska vara relevant för bägge parternas uppgifter. Finansinspektionen och revisorn bestämmer tillsammans temaområden av gemensamt intresse, där utbyte av relevant information kan främja tillsynsuppgiften och inverka på den lagstadgade revisionen. Parterna ska behandla information som de erhållit under kommunikationen konfidentiellt.

Kommunikationen ska föras så ofta och i en form som är nödvändig för att relevant information ska kunna utbytas effektivt och i rätt tid. Kommunikationens form, innehåll och frekvens varierar i enlighet med proportionalitetsprincipen och är beroende av särdragen och omständigheterna hos det företag som är föremål för tillsyn och revision. Exempelvis företagets storlek, interna organisation och karaktär samt dess verksamheters omfattning, komplexitet och risker inverkar på kommunikationen.

Regelbundna och på förhand överenskomna tvåpartsmöten med enskilda företag ska ordnas minst en gång om året med stora företag under tillsyn. Utöver regelbundna möten ska kommunikation föras på ad hoc-basis när någon särskild omständighet har framkommit i samband med tillsynen eller under revisionen. Det kan till exempel vara fråga om tillsynsmyndighetens bedömning eller nya iakttagelser som gjorts i samband med revisionen.

De närmare principerna för kommunikationen framgår av den publicerade referensramen.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Tiina Visakorpi, byråchef, tiina.visakorpi(at)fiva.fi, telefon 010 831 5383
  • Anu Tanner, revisionsexpert, anu.tanner(at)fiva.fi, telefon 010 831 5200.

Bilaga

Referensram för kommunikation mellan Finansinspektionen och revisorerna

1 Nationellt har det föreskrivits att på arbetspensionsbolag, kreditinstituts och försäkringsbolags samt i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) avsedda konglomerats holdingsammanslutningar samt på centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker tillämpas alla revisionsbestämmelser som gäller PIE-sammanslutningar inklusive kommunikation mellan deras revisorer och tillsynsorgan.

EBA:s riktlinjer och EIOPA:s riktlinjer.