Tillsynsmeddelande 9.4.2018 – 24/2018

EIOPA har publicerat en redogörelse om upprättandet av en variationsanalys i anslutning till försäkringsbolagens regelbundna rapportering

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har publicerat en redogörelse för vad som bör beaktas vid upprättandet av en variationsanalys (variation analysis) i anslutning till försäkringsbolagens regelbundna rapportering. Redogörelsen kompletterar Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2450 om fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på blanketter för inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG.

Redogörelsen ansluter sig till försäkringsbolagens skyldighet att årligen analysera de ändringar som sker i solvensberäkningen enligt Solvens II under rapporteringsperioden (rapporter S.29.01–S.29.04.). Den första analysen ska skickas till tillsynsmyndigheten senast den 6 maj 2018. Eftersom det ges mycket kort tid för inlämnande av rapporten efter det nu publicerade redogörelsen, kan bolagen utnyttja bästa praxis i analysen av ändringarna år 2018.

Närmare information om hur analysen ska upprättas fås också av det samråd som EIOPA inlett om ändringen av ovan nämnda genomförandeförordning. I samrådshandlingarna föreslås det också att riktlinjerna om den ursprungliga genomförandeförordningen rättas. Det lönar sig att sätta sig in i de förnyade riktlinjerna redan i detta skede. Vi påminner också om att numret på den tabell som nämns i rubriken på sidan 801 i den finska översättningen av genomförandestandarden ska vara S.29.03 och inte S.29.02.

Finansinspektionen kommer den 18 april att ordna ett webbseminarium, som bl.a. behandlar ifyllandet av tabellerna. Företagen under tillsyn kommer att få en skild inbjudan till webbseminariet.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Kirsti Svinhufvud, finansanalytiker, tfn 09 183 5251 och
  • Jari Niittuinperä, ledande matematiker, tfn 09 183 5517