Tillsynsmeddelande 8.2.2018 – 8/2018

EBAs riktlinjer om effekten av IFRS 9 på de upplysningar som ska ges enligt Pelare III

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 16 januari 2018 riktlinjer för enhetliga upplysningar enligt artikel 473a i förordning (EU) nr 575/2013 om övergångsbestämmelser för att minska effekten av införandet av IFRS 9 på kapitalbasen (EBA/GL/2018/01).

​Föreskrifterna gäller de institut som avses i punkt 1 i artikel 473a i kapitalkravsförordningen och som omfattas av upplysningskravet som anges i del åtta och i enlighet med artiklarna 6, 10 och 13 i kapitalkravsförordningen.

I riktlinjerna anges det enhetliga formatet för de upplysningar som ska ges i enlighet med artikel 473a i förordning (EU) nr 575/2013. Riktlinjerna ska tillämpas under den övergångsperiod som avses i artikel 473.6 i kapitaltäckningsförordningen. Riktlinjerna innehåller en mer detaljerad tabellmall för de institut som beslutar tillämpa övergångsbestämmelserna genast eller senare under övergångs-perioden. Riktlinjerna förutsätter också att de institut som har beslutat att inte tillämpa övergångs-bestämmelser enligt artikel 473 a publicerar kvalitativ information om ärendet samt eventuella senare ändringar under övergångsperioden. Beslut om att tillämpa övergångsbestämmelserna senare under övergångsperioden förutsätter emellertid ett förhandsgodkännande av den behöriga myndigheten.

Riktlinjerna träder i kraft den 20 mars 2018. Finansinspektionen har meddelat EBA att den kommer att följa riktlinjerna.

Finansinspektionen rekommenderar att ett institut då det i sin verksamhetsberättelse publicerar en kapitaltäckningskalkyl som förutsätts enligt 12 kap. 5 § i kreditinstitutslagen om den kapitalbas som avses i 10 kap. 1–3 § i kreditinstitutslagen samtidigt även publicerar beloppet av övergångsposterna enligt IFRS 9 åtminstone i fråga om de poster som ges i tabellmallen i EBAs riktlinjer. Avsnitt 8.7 i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 2/2016 innehåller en rekommendation om minimikalkyl. I avsnitt 10.2.1 stycke 6 i samma föreskrifter och anvisningar 2/2016 meddelas en föreskrift om den halvårsrapport och annan finansiell rapportering, till vilken det rekommenderas att upplysningen fogas.  Finansinspektionen fäster uppmärksamhet vid att riktlinjerna också innehåller ett krav om att publicera bruttosoliditetsgraden (leverage ratio).

I enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 ska instituten med alla tillgängliga medel försöka följa EBAs riktlinjer och rekommendationer.

Finansinspektionen kommer att införliva ovan nämnda riktlinjer och anvisning i sina föreskrifter och anvisningar Beräkningen av kapitaltäckning och stora exponeringar 25/2013, vilka meddelas senare.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Jaana Ladvelin, ledande kapitaltäckningsexpert, tfn 09 183 5313 eller jaana.ladvelin(at)fiva.fi
  • Teija Rehn, redovisningsexpert, tfn 09 183 5331 eller teija.rehn(at)fiva.fi
     

Länkar till EBAs webbplats har tillsatts den 9 Februari 2018.