Tillsynsmeddelande 13.7.2018 – 40/2018

EBAs Riktlinjer för intern styrning samt EBA:s och Esmas Riktlinjer för lämplighetsbedömningar trädde i kraft 30.6.2018

Europeiska bankmyndighetens (EBA) Riktlinjer för intern styrning (EBA/GL/2017/11) samt EBA:s och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) gemensamma Riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2017/12) trädde i kraft den 30 juni 2018. Finansinspektionen har meddelat EBA och Esma har man har för avsikt att följa riktlinjerna utan några reservationer.

​EBA har utfärdat riktlinjerna enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/20101. I enlighet med artikel 16.3 i förordningen måste behöriga myndigheter och finansinstituten med alla tillgängliga medel försöka följa riktlinjerna. Riktlinjerna innehåller emellertid vissa krav beträffande vilka Finansinspektionen vill säkerställa att den nationella lagstiftningen och riktlinjerna inte står i konflikt med varandra. Detta kan eventuellt leda till behov av att revidera regleringen. Finansinspektionen införlivar riktlinjerna med sin föreskrifts- och anvisningssamling senare under 2018. 

Bakgrunden till riktlinjerna

Riktlinjerna för intern styrning gäller kreditinstitut och värdepappersföretag från och med den 30 juni 2018. Företagen under tillsyn har haft möjlighet att bekanta sig med den kommande regleringen i samband med EBA:s branschsamråd genom att lämna skriftliga kommentarer mellan den 28 oktober 2016 och den 28 januari 2017 eller genom att delta i samrådet den 5 januari 2017. Den 26 september 2017 publicerade EBA en slutrapport om branschens kommentarer och hur de beaktas i de slutliga riktlinjerna. Riktlinjerna finns i EBA:s nättjänst, språkversionerna hittas i rullgardinsmenyn när man väljer ’Download Guidelines’.

Riktlinjerna för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare gäller kreditinstitut, finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag samt värdepappersföretag från och med den 30 juni 2018. Företagen under tillsyn har haft möjlighet att bekanta sig med den kommande regleringen i samband med EBA:s och Esmas branschsamråd genom att lämna skriftliga kommentarer mellan den 28 oktober 2016 och den 8 januari 2017 eller genom att delta i samrådet den 5 januari 2017. Den 26 september 2017 publicerade EBA och Esma en slutrapport om branschens kommentarer och hur de beaktas i de slutliga riktlinjerna. Bilaga I till riktlinjerna ’Mall för en matris för bedömning av kompetensen hos ledamöter i ledningsorganet som helhet’ tillhandahålls som en separat Excel-fil i anslutning till riktlinjerna. Riktlinjerna finns i EBAs nättjänst, språkversionerna hittas i rullgardinsmenyn när man väljer ’Download Guidelines’. 

För mer information kontakta

  • Riktlinjerna för intern styrning: Erika Penttilä, ledande riskexpert, erika.penttila(at)fiva.fi eller telefon 09 183 5270
  • Riktlinjerna för lämplighetsbedömningar: Elina Viitanen, jurist, elina.viitanen(at)fiva.fi eller telefon 09 183 5212 samt 
    Pia Palmén, jurist, pia.palmen(at)fiva.fi eller telefon 09 183 5318.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s.12).