Tillsynsmeddelande 9.4.2018 – 23/2018

Den riskfria långsiktiga jämviktsräntan (UFR) som används i försäkringsbolagens solvensberäkning är 3,90 procent år 2019

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har fastställt den långsiktiga jämviktsräntan (UFR) för år 2019.

Beträffande euron sjunker den beräknade långsiktiga jämviktsräntan för år 2019 till 3,60 procent (3,65 % år 2018). Förändringen i den årliga långsiktiga jämviktsräntan är emellertid begränsad till 15 grundpoäng, vilket innebär att den långsiktiga jämviktsräntan som tillämpas för år 2019 är 3,90 procent. Den långsiktiga jämviktsräntan tillämpas vid beräkningen av den riskfria räntesatsen fr.o.m. den 1 januari 2019. För närvarande är den långsiktiga jämviktsräntan för eurons del 4,05 procent.

Information om bestämningen av den långsiktiga jämviktsräntan, liksom även av andra jämviktsräntor än för euron för år 2019 finns i EIOPAs publikation (pdf).

Jämviktsräntan har räknats med den metodologi som avtalades om år 2017, vilken beskrivs mer noggrannare i EIOPAs webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

Jari Niittuinperä, ledande matematiker, telefon 09 183 5517