Tillsynsmeddelande 5.7.2018 – 39/2018

Ändringarna i föreskrifter och anvisningar 25/2013 Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar träder i kraft den 1 januari 2021

De ändringar som gjorts i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 25/2013 om beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar träder i kraft den 1 januari 2021. Ändringarna ingår i en mer omfattande uppdatering av Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 25/2013.

Europeiska bankmyndigheten EBA har den 23 april 2018 publicerat riktlinjer för PD-skattning, LGD-skattning och hantering av fallerade exponeringar. EBA har meddelat riktlinjerna enligt artikel 16 i förordning nr 1093/2010 (förordning om inrättande av EBA). I enlighet med artikel 16.3 i förordning (EU) nr 1093/2010 ska instituten med alla tillgängliga medel försöka följa EBAs riktlinjer och rekommendationer.

Riktlinjerna riktar sig till behöriga myndigheter som avses i artikel 4.2 underpunkt i) i förordning (EU) nr 1093/2010 samt till finansinstitut som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1093/2010.

I riktlinjerna anges kraven för skattning av sannolikhet för fallissemang (PD) och förlust vid fallissemang (LGD), inbegripet LGD-värde för fallerade exponeringar (fallerat LGD-värde) och bästa skattning av förväntad förlust i enlighet med del tre, avdelning II, kapitel 3, avsnitt 6 i förordning (EU) nr  575/2013, artikel 159 i samma förordning och EBAs slutliga utkast till teknisk standard för tillsyn för den interna bedömningsmetoden EBA/RTS/2016/03 av den 21 juli 2016.

Syftet med riktlinjerna är att minska ogrundade variationer i de interna riskmodellernas resultat och att förbättra skattningarna jämförbarhet, dock genom att samtidigt trygga riskkänsligheten vid beräkningen av kapitalkravet. Skillnaderna i de riskparametrar som instituten tillämpar borde ange de klassificerade exponeringarnas risknivåer, och inte de val som gjorts i samband med modelleringen. Riktlinjerna fäster uppmärksamhet såväl vid estimering, kalibrering och tillämpande av skattningar som vid regelbunden översyn av dem. 

Finansinspektionen rekommenderar att företagen under tillsyn beaktar EBAs riktlinjer i utvecklingen av sina kreditklassificeringssystem, som de avser att tillämpa i IRBA-kapitaltäckningsberäkningen efter den 1 januari 2021. Det finns särskild orsak att observera att riktlinjerna kan förutsätta sådana ändringar i klassificeringssystemet som kräver tillstånd av behörig myndighet.

Närmare upplysningar lämnas av

Matti Suni, bankinspektör, matti.suni(at)finanssivalvonta.fi, tfn 09 183 5259.

Bilaga

EBAs meddelande