Tillsynsmeddelande 19.9.2017 – 52/2017

Utredning om tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster – Finansinspektionen anser det viktigt att kunder som inte klarar av att använda nättjänster erbjuds en entydig tjänstehelhet

Enligt Finansinspektionens bedömning tillgodoses kundernas rätt till de grundläggande banktjänster som avses i lag i huvudsak på ett adekvat sätt i de finska bankerna. Tillgången till grundläggande banktjänster är i huvudsak god, men utbudet av banktjänster har ställvis försämrats på grund av att antalet bankkontor för privatkunder minskat och kontanttjänsterna reducerats. Tillgången till grundläggande banktjänster påverkas i allt högre grad av kundens förmåga att använda digitala tjänster.

Antalet kontor för privatkunder fortsätter att minska

Antalet kontor som erbjuder grundläggande banktjänster för privatkunder har minskat ytterligare, men å andra sidan har de mångsidiga nät- och mobiltjänsterna ökat. De vanligaste priserna har inte ändrats avsevärt. De största förändringarna gäller prissättningen av uttag och insättning via automat. En enskild bankkunds erfarenheter av tillgången på konto- och betaltjänster och kostnaderna för dem har kunnat bli bättre eller sämre beroende på kundens förmåga och vana att sköta sina ärenden, bosättningsorten och den bank eller bankgrupp som han eller hon använder.

Finansinspektionen följer verkställandet av den nya regleringen om grundläggande banktjänster

Regleringen om grundläggande banktjänster ändrades i början av året. En betydande ändring är att nätbankstjänster och stark elektronisk autentisering inkluderades i de grundläggande banktjänsterna.

Finansinspektionen följer med att de nya bestämmelserna om grundläggande banktjänster iakttas. Dessutom uppmärksammar Finansinspektionen att grundläggande banktjänster erbjuds sådana kunder som inte klarar av att använda nätbank och betalkort (exempelvis äldre kunder). Enligt Finansinspektionen är det fortfarande viktigt att inlåningsbankerna

  • särskilt för kunder som inte klarar av att använda nätbank och betalkort erbjuder en entydig och enkel tjänstehelhet till skäliga kostnader, vilken innefattar alternativ till nättjänster,
  • ser till att nätbankstjänsten är entydig och enkel, auditerar nättjänsten ur tillgänglighetssynvinkel och utvecklar nättjänsten så att den blir så lättillgänglig som möjligt genom att lyssna på målgrupperna
  • via olika kanaler erbjuder kunderna stöd vid ibruktagandet av nät- och övriga tjänster, i problemsituationer under användningen samt när tjänsterna ändras
  • ser till att kunderna informeras tillräckligt då tjänsteutbudet ändras, särskilt då kontorstjänsterna ändras
  • vid behov handleder kunder i fråga om fullmaktsförfaranden, och i sina interna instruktioner uppmärksammar behövliga åtgärder för att upptäcka att kunder blir ekonomiskt utnyttjade och för att ingripa i sådana situationer
    strävar efter att ordna självbetjäningspunkter för de kunder som inte har den utrustning som krävs för nättjänster

Finansinspektionen överlämnade sin utredning om tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster till riksdagens bankfullmäktige den 14 september 2017. Uppgifterna i utredningen grundade sig på den enkät om banktjänster som genomfördes i mars innevarande år, tillsynsobservationer och en enkät till intressentgrupper.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Timo Peltonen, byråchef, tfn 09 183 5551 eller timo.peltonen(at)fiva.fi (26.9. ->)
  • Pasi Orava, marknadsövervakare, tfn 09 183 5567 eller pasi.orava(at)fiva.fi