Tillsynsmeddelande 8.12.2017 – 69/2017

Upplysningar som kreditinstitut och värdepappersföretag ska ge om hur införandet av IFRS 9 Finansiella instrument inverkar på separata finansiella rapporter och koncernbokslut som upprättas enligt de nationella bokslutskraven 31.12.2017

Kreditinstitut och värdepappersföretag ska fr.o.m. den 1 januari 2018 tillämpa klassificerings- och värderingsbestämmelserna i IFRS 9 Finansiella instrument i stället för nu gällande IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering på finansiella instrument i nationellt upprättade separata finansiella rapporter och koncernbokslut, förutsatt att de planerade regleringsändringarna i och med IFRS 9 träder i kraft såsom föreslagits. Den viktigaste ändringen är att beviljade krediter och vissa investeringar nedskrivs med större tyngdpunkt på tidigare redovisningstillfällen är hittills på grund av förväntade kreditförluster. Den nya klassificeringen av finansiella tillgångar grundar sig dels på affärsmodell och dels på de kontraktsenliga villkoren för den post som hör till de finansiella tillgångar som ska klassificeras.

Då kraven i IFRS 9 börjar tillämpas den 1 januari 2018 råder Finansinspektionen sammanslutningar att lämna upplysningar om den nya regleringens inverkan redan i de finansiella rapporterna för år 2017. Anvisningen bygger på avsnitten 8.30–8.31 i IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel.

I bokslutet ska det lämnas upplysning om

  • att sammanslutningen börjar tillämpa kraven i IFRS 9 Finansiella instrument på klassificeringen och värderingen av finansiella instrument fr.o.m. den 1 januari 2018
  • känd eller rimligen uppskattningsbar information som är relevant för att bedöma den effekt som tillämpning av den nya IFRS-standarden kommer att ha på sammanslutningens bokslut den period när den tillämpas första gången.

 Sammanslutningen ska då överväga att lämna upplysning om

  • väntade ändringar i bokslutsprinciperna eller i deras karaktär
  • beskrivning av effekterna som den nya regleringen väntas ha på sammanslutningens bokslut
  • även upplysningar om, huruvida effekterna inte är kända eller rimligen uppskattningsbara.

Det föreslås att information ges skilt om den nya klassificeringen samt om nedskrivningsmodellen och dess viktigaste egenskaper med uppgifter om betydande ökning av kreditrisk, definitionen av fallissemang och om inkluderande av framåtblickande information i beräkningen. Upplysningar ska helst också ges om den nya regleringens inverkan på sammanslutningens kapitalbas och kapitaltäckningsnyckeltal.

I verksamhetsberättelsen ska därtill ges upplysningar om väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång (FMf 3.11.1. 2 punkten), vilket preciseras i Finansinspektionens gällande föreskrifter och anvisningar 2/2016 om bokslut och verksamhetsberättelse avsnitt 8.6.3 Väsentliga händelser, stycke 471.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Teija Rehn, redovisningsexpert, tfn 09 183 5531 eller teija.rehn(a)finanssivalvonta.fi (fr.o.m. 13.12.2017)
  • Virpi Haaramo, ledande redovisningsexpert, tfn 09 183 5355 eller virpi.haaramo(a)finanssivalvonta.fi

I fortsättningen kan stycket ändras efter att ändringarna i föreskrifter och anvisningar 2/2016 träder i kraft i januari 2018.