Tillsynsmeddelande 29.8.2017 – 49/2017

Framställning till arbetspensionsanstalter om solvenskapital som överförs

Finansinspektionen har framställt att social- och hälsovårdsministeriet fastställer att det solvenskapital som överförs enligt ovan från och med den 1 oktober 2017 ska utgöra 24,9 % av ansvarsskulden, minskad med ofördelat tilläggsförsäkringsansvar och de poster som enligt 139 § 2 mom. i lagen om pension för företagare inte beaktas i premieansvaret. Den nu gällande procentsatsen är 24,7. Den föreslagna procentsatsen ska tillämpas på överlåtelser av försäkringsbestånd om vilka avtal ingås den 1 oktober 2017 eller senare.

Finansinspektionen gör varje kvartal en framställning till social- och hälsovårdsministeriet om den procentuella andel av solvenskapitalet som ska överföras vid överlåtelse av försäkringsbestånd för enskilda arbetsgivare. Framställningen baseras på 29 e § i lagen om arbetspensions-försäkringsbolag (354/1997).

Närmare upplysningar lämnas av

Anna Keinänen, matematiker, tfn 09 183 5536 eller anna.keinanen(at)finanssivalvonta.fi.