Tillsynsmeddelande 28.11.2017 – 64/2017

Föreskrifter och anvisningar om Sjömanspensionskassans förvaltning 10/2017 träder i kraft 1.12.2017 och samtidigt upphävs ställningstagandena angående ersättningssystem och egendomsregleringar i anslutning till ansvarsöverföring mellan arbetspensionsans

Finansinspektionen har den 30 oktober 2017 meddelat föreskrifter och anvisningar om Sjömanspensionskassans förvaltning.

I föreskrifterna och anvisningarna avses med förvaltning kompetenskraven för Sjömanspensionskassans ledning, lämplighetsbedömning (fit & proper) av ledningen, god förvaltning, intern kontroll, compliance, intern revision, riskhantering, övervakning av god försäkringssed, ordnande av placeringsverksamheten samt placeringsplan och rapportering, upptagande av kredit och anmälan till Finansinspektionen samt credit default swap-avtal, förberedelser för undantagsförhållanden enligt beredskapslagen och lagen om försvarstillstånd samt hanteringen av risken för arbetsoförmåga.

Med anledning av att föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft upphävs Finansinspektionens ställningstaganden 1/2010 Ställningstagande angående ersättningssystem, 1/2011 Uppdatering av ställningstagandet angående ersättningssystem samt 3/2010 Egendomsregleringar i anslutning till ansvarsöverföring mellan arbetspensionsanstalter.

Revideringens innehåll

Syftet med revideringen av föreskrifterna och anvisningarna om Sjömanspensionskassans förvaltning är att klarlägga Sjömanspensionskassans verksamhet, främja ordnandet av en ändamålsenlig förvaltning, att göra förvaltningen klarare och mer lättförståelig för att därigenom förbättra tillsynen samt att förbättra tillsynen av hur Sjömanspensionskassan disponerar sina medel.

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 december 2017.

Yttranden

Det har gjorts en sammanfattning av de erhållna remissyttrandena med anledning av föreskrifterna och anvisningarna. Sammanfattningen av remissyttrandena finns i Finansinspektionens webbtjänst i samband med föreskrifterna och anvisningarna.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Mikko Kuusela, byråchef, tfn 09 183 5525 eller mikko.kuusela(at)fiva.fi
  • Kaisa Forsström, avdelningschef, tfn 09 183 5252 eller kaisa.forsstrom(at)fiva.fi

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 10/2017 Sjömanspensionskassans förvaltning