Tillsynsmeddelande 22.8.2017 – 47/2017

Föreskrifter och anvisningar 8/2017 "Information om ICAAP och ILAAP som samlas in inom ramen för SREP"

Finansinspektionen har den 11 juli 2017 meddelat anvisningar och föreskrifter om information om ICAAP (den interna processen för kapitalutvärdering) och ILAAP (den interna processen för likviditetsutvärdering) som samlas in inom ramen för SREP (översyns- och utvärderingsprocessen).

Innehållet i föreskrifterna och anvisningarna

Genom Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar genomförs nationellt Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer EBA/GL/2016/10 för information om ICAAP och ILAAP som samlas in inom ramen för SREP.

Föreskrifterna och anvisningarna preciserar i synnerhet vilken information de behöriga myndigheterna ska samla in hos tillsynsobjekten när de gör tillsynsbedömning (SREP) i enlighet med EBA/GL/2014/13 (Riktlinjer om gemensamma förfaranden och metoder för översyns- och utvärderingsprocessen). Sålunda inverkar anvisningens ikraftträdande på tillsynsobjektens ICAAP- och ILAAP-information samt sättet att lämna in informationen, även om tillsynsobjekten inte är direkt förpliktade att iaktta anvisningen.  I fortsättningen bestämmer Finansinspektionen de tidpunkter då tillsynsobjekten senast ska lämna in den information som nämns i anvisningen. Den behöriga myndigheten har dock getts prövningsrätt när det gäller hur ofta ICAAP- och ILAAP-informationen ska lämnas in och detaljnivåerna för informationspunkterna när tillsynsobjektet i fråga hör till någon annan kategori än kategori 1 enligt avsnitt 2.4. i SREP-riktlinjerna.  

Finansinspektionens nuvarande anvisning Standard 4.2 Företagens interna kapitalutvärdering förblir i kraft tills vidare och tillämpas parallellt med dessa anvisningar och föreskrifter. Standard 4.2 handlar om utformningen av intern kapitalutvärdering samt om de kvalitativa målen för processen, men har inte innehållit några anvisningar om hur informationen ska lämnas in till den behöriga myndigheten. Sålunda överlappar standarden inte dessa föreskrifter och anvisningar, och det är inte nödvändigt att upphäva standard 4.2.

Utformningen av och innehållet i tillsynsobjektens interna kapitalutvärdering påverkas också indirekt av EBAs ovannämnda riktlinjer, GL/2014/13, som de behöriga myndigheterna ska iaktta när de gör tillsynsbedömningen. I riktlinjerna beskrivs bedömningen av olika riskområden samt den kvalitativa bedömningen av ICAAP och ILAAP. EBA riktade sina riktlinjer till de behöriga myndigheterna och innehållet är också sådant att tillsynsobjekten inte har någon möjlighet att iaktta dem som sådana. I riktlinjerna beskrivs de gemensamma förfaranden och metoder som de behöriga myndigheterna ska använda när de beslutar om kvaliteten på tillsynsbedömningens olika faktorer och betygsätter dessa element.  Finansinspektionen rekommenderar att tillsynsobjekten bekantar sig med riktlinjerna för att bättre kunna bestämma kvaliteten på innehållet i sin egen ICAAP- och ILAAP-bedömning och dess täckning.

Föreskrifter och anvisningar 8/2017 gäller institut under Finansinspektionens direkta tillsyn.

Ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 september 2017.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Erika Penttilä, institutsansvarig, telefon 09 183 5270, erika.penttila(at)fiva.fi
  • Juhana Virkkunen, riskexpert, telefon 09 183 5523, juhana.virkkunen(at)fiva.fi

Bilagor