Tillsynsmeddelande 21.9.2017 – 53/2017

Finansinspektionens tillsynsavgifter för år 2017

Direktionen fastställde tillsynsavgifterna för år 2017 den 14 september 2017. Fakturorna förfaller till betalning den 27 oktober 2017. Avgifterna fastställs enligt lagen om tillsynsavgift till Finansinspektionen (879/2008). Lagtexten är tillgänglig i Statens Författningsdata Finlex på http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2008/20080879

Upplysningar

invoicing(at)bof.fi