Tillsynsmeddelande 26.1.2017 – 3/2017

Finansinspektionen förtydligar ändringen av bokföringslagen gällande en rättvisande bild i bokslutet

Finansinspektionen förtydligar, särskilt med tanke på bokslutsanvändarnas behov, på vilket sätt den nya regleringen om en rättvisande bild i bokslutet helst borde tillämpas på finansmarknaden. Förtydligandet gäller aktörer inom finanssektorn, med vilka avses företag som står under Finansinspektionens tillsyn samt noterade bolag (inkl. First North-bolag), men också andra aktörer på finansmarknaden såsom tillhandahållare av värdepapper, då dessa bolag tillämpar nedan nämnda punkter i bokföringslagen vid upprättande av bokslut som grundar sig på de nationella redovisningsprinciperna för år 2016 och därefter.

Ändringen av bokföringslagen (29.12.2016/1376) gäller bland annat avskiljandet av verksamhetsberättelsen och bokslutet till två självständiga handlingar efter det att verksamhetsberättelsen inte längre är föremål för revision enligt en ändring i revisionslagen (12.8.2016/622). Ändringen i bokföringslagen tillämpas på bokslut och verksamhetsberättelser för de räkenskapsperioder som löpte ut 31.12.2016.

​Bokslutet ska ensam ge en rättvisande bild

Verksamhetsberättelsen har genom en ändring i bokföringslagen avskilts (från bokslutet) då det gäller kravet på en rättvisande bild. I och med ändringen ska bokslutet ensamt ge en rättvisande bild av den bokföringsskyldiges verksamhetsresultat och ekonomiska ställning. Till lagen fogades emellertid en ny mening i anslutning till detta, enligt vilken uppgifter som enligt denna eller någon annan lag bör uppges i verksamhetsberättelsen, emellertid inte behöver uppges i noterna till bokslutet (BFL 3:2.2 §). Som en följd av detta räcker det att presentera de uppgifter som bör ingå i verksamhetsberättelsen enligt lag enbart i verksamhetsberättelsen, också i de fall då bokslutet inte ensamt fyller kravet på en rättvisande bild. Enligt Finansinspektionens bedömning leder den nya regleringen till att det kommer att uppstå olika praxis för redovisning och revision av de aktuella uppgifterna.

Redovisning av uppgifter som ska ingå i verksamhetsberättelsen enligt lag

Oberoende av tillägget i bokföringslagstiftningen anser Finansinspektionen att det är motiverat att aktörer inom finanssektorn skulle redovisa de lagstadgade uppgifter som bör ingå i verksamhetsberättelsen och som inverkar på huruvida bokslutet ger en rättvisande bild, förutom i verksamhetsberättelsen även i noterna till bokslutet. Då väsentligheten bedöms anser Finansinspektionen att gränsen för vad som är väsentligt inte ska ställas för högt. På så sätt kan den som läser bokslutet vara säker på att bokslutet ensamt ger en rättvisande bild.

Enligt Finansinspektionens bedömning finns det inte mycket sådana uppgifter som skulle behöva redovisas två gånger och att redovisa uppgifter två gånger är inget problem med modern teknologi. Med uppgifter som ska redovisas två gånger avser Finansinspektionen här sådana bokslutsuppgifter som förklarar bokslutet och som bidrar till att bokslutet ger en rättvisande bild, men inte all finansiell information som ingår i verksamhetsberättelsen, såsom t.ex. solvensuppgifterna. Praxisen stöds också av det faktum att uppgifterna i fråga då automatiskt skulle vara föremål för revision i och med att de ingår i bokslutet, eftersom verksamhetsberättelsen inte längre är föremål för revision. IFRS-standarderna och den allmänna internationella praxisen utgår ifrån att bokslutet ensamt ger en rättvisande bild.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Tiina Visakorpi, byråchef, tiina.visakorpi(at)finanssivalvonta.fi, tfn 010 831 5383
  • Virpi Haaramo, ledande redovisningsexpert, virpi.haaramo(at)finanssivalvonta.fi, tfn 010 831 5355