Tillsynsmeddelande 6.2.2017 – 5/2017

EIOPAs råd till kommissionen och samråd

Råd till kommissionen

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har gett kommissionen tekniska råd i anslutning till direktivet om försäkringsdistribution (EU) 2016/97 (IDD). Kommissionen har den 24 februari 2016 begärt att EIOPA bereder de tekniska råden. EIOPA har begärt kommentarer till de tekniska råden i ett offentligt samråd i juli 2016.

Råden till kommissionen gäller

  • produkttillsyn
  • förebyggande och hantering av intressekonflikter
  • incitament
  • bedömning av ändamålsenlighet och lämplighet 
  • kundrapportering samt
  • bedömningen av egenskaperna hos sådana försäkringsbaserade investeringsprodukter som med stöd av ett nationellt undantag får säljas utan bedömning av ändamålsenlighet och lämplighet (execution only). 

Råden kan läsas i EIOPAS webbtjänst.

Samråd

EIOPA har publicerat ett samrådsdokument om utkastet till riktlinjer för bedömningen av sådana försäkringsbaserade investeringsprodukter som med stöd av ett nationellt undantag får säljas utan bedömning av ändamålsenlighet och lämplighet (execution only). Riktlinjerna hänför sig till direktivet om försäkringsdistribution (EU) 2016/97.

Samrådet avslutas den 28 april 2017. Samrådsdokumentet kan läsas i EIOPAs webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Erja Rautanen, erja.rautanen(at)finanssivalvonta.fi, tfn 010 831 5550
  • Päivi Turunen, paivi.turunen(at)finanssivalvonta.fi, tfn 010 831 5557.