Tillsynsmeddelande 20.3.2017 – 17/2017

EIOPA har publicerat en enkät om en allmäneuropeisk referensram för premiebaserad tilläggspension – svarstiden löper ut 4.4.2017

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har publicerat en enkät med vilken den kartlägger synen på och behovet av en ny, allmäneuropeisk referensram för premiebaserad tilläggspension.

EIOPA ber intressegrupperna att svara på enkäten senast den 4 april 2017. Enkätsvaren behandlas i ett samrådsdokument, som kommer att publiceras senare i år. I samrådsdokumentet kommer det att utformas förslag till hur den gränsöverskridande tilläggspensionsverksamheten i Europa kan främjas samt intressegruppernas syn på saken.

Enligt Finansinspektionen skulle det vara viktigt att även de finländska aktörerna deltar i enkäten och för fram sina åsikter.

Enkäten kan läsas i EIOPAs webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

Anna Keinänen, matematiker, telefon 010 831 5536.