Tillsynsmeddelande 12.12.2016 – 82/2016

Ändringar i skuldebrev och allmänna skuldvillkor

Lagändringarna beträffande bostadskrediter och andra konsumentkrediter träder i kraft den 1 januari 2017. Genom lagändringarna förtydligas och skärps räntebestämmelserna för konsumentkrediter. Finansinspektionen önskar påminna om lagändringarna och framföra vissa synpunkter som kreditinstituten ska ta hänsyn till i sina kreditavtal.

Räntebestämmelser

Referensräntebundna räntevillkor, räntegolv och räntesäkring

Den förestående lagen kommer att förtydliga att räntan i gällande kreditavtal inte får ändras av andra orsaker än en ändring i referensräntan. Dessutom ska ett villkor om detta ha tagits in i kreditavtalet.

Lagstiftningen kommer också att precisera att referensräntebundna skuldebrev inte får innehålla villkor om minimiräntor eller s.k. räntegolv. Om räntan på en skuld är bunden till en referensränta, ska ändringarna i räntan spegla ändringarna i referensräntan och räntans rörlighet nedåt får inte begränsas.

Ett undantag är bostadslån, där avtalsvillkor som begränsar en sänkning av referensräntan under noll är tillåtna, inte heller i fråga om bostadslån är andra räntegolv tillåtna.

För tydlighetens skull konstaterar Finansinspektionen att en kund kan köpa sig räntesäkringar till exempel i form av ett s.k. räntetak eller en s.k. räntekorridor. Det är således tillåtet att tillämpa ett s.k. räntetaksvillkor för att begränsa referensräntans rörlighet uppåt, eftersom detta alltid sker till förmån för kunden. Räntesäkring i form av en räntekorridor får också användas trots att räntekorridoren begränsar referensräntans rörlighet också nedåt. Användningen av räntekorridor förutsätter att golv- och takgränsen har lagts på en rättvis nivå enligt en objektiv bedömning.

Negativ referensränta och dess effekt på den totala räntan

Gamla referensräntebundna låneavtal utan avtalsvillkor som begränsar en sänkning av referensräntan under noll ska tillämpas så att den totala räntan ändras när referensräntan ändras. Negativ referensränta minskar således den kalkylmässiga marginalen. Finansinspektionen anser dock att det är motiverat att tillämpa denna tolkning endast till dess att den totala räntan blir noll. Det är inte motiverat att tolka räntevillkoret i gamla låneavtal och gällande lagstiftning i strid med obligationsrättsliga läror så att räntebetalningsskyldighet skulle uppkomma för borgenären.

Nuvarande räntehöjningsvillkor

Flera banker har i sina allmänna skuldebrevsvillkor förbehållit sig rätten att höja räntan (eller ta ut en avgift) om bankens kostnader för kundens skuld stiger eller om dess inkomster av skulden minskar på grund av lagstiftning eller myndighetsbeslut.

Eftersom avtalsvillkor som ger rätt att ensidigt höja räntan kommer framdeles att bli allt tydligare förbjudna, kan avtalsvillkor av ovan nämnda slag inte användas i nya avtal. Det står i motiveringarna till lagen att risken för sådana ändringar ska ligga hos kreditgivaren trots att inte heller kreditgivarna kan förbereda sig på alla ändringar. Denna risk ska inte överföras på konsumenterna genom avtal. Inte heller andra eventuella avtalsvillkor som ger rätt att höja räntan får tas in i nya avtal.

Bestämmelser om avgifter och provisioner

Utöver ränta kan också avgifter eller provisioner som är tillräckligt specificerade tas ut på en skuld. När kunden ingår ett avtal måste han eller hon känna till på vilka kostnader för skulden en eventuell avgift tas ut. Avgifterna och provisionerna kan ändras under avtalets giltighetstid, förutsatt att avtalsvillkoren innehåller en ändringsgrund som ger rätt till detta. Ändringsgrunden ska vara specificerad. Vidare får avgifter och provisioner enligt den nya lagstiftningen ändras ensidigt endast för att motsvara de faktiska kostnaderna.

Ovan nämnda detaljer bör beaktas i formuleringen och tillämpningen av ändringsgrunderna i de allmänna avtalsvillkoren.

Lagändringens inverkan på avtal och inlämning av avtalsvillkor till Finansinspektionen

Enligt ikraftträdandebestämmelsen tillämpas den nya lagstiftningen på avtal som har ingåtts efter det att lagen har trätt i kraft.

Finansinspektionen ber bankerna meddela om de har för avsikt att tillämpa sådana ändringar i avtalsvillkoren som förbättrar konsumentskyddet också på avtal som har ingåtts före lagens ikraftträdande. Vi ber er skicka ert svar till Finansinspektionen före den 31 januari 2017.

Finansinspektionen vill också påminna bankerna om att avtalsvillkoren ska skickas till tillsynsmyndigheten för kännedom i enlighet med bestämmelserna i kreditinstitutslagen. Det är inte Finansinspektionens uppgift att godkänna avtalsvillkoren, men inspektionen övervakar lagligheten i villkoren på det sätt som anges i lagen om Finansinspektionen.

Vi ber er skicka ert svar samt de nya avtalsvillkoren med spårade ändringar till adressen kirjaamo(at)fiva.fi. Vänligen ange diarienummer FIVA 15/02.06.03/2016 i svaret.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Sanna Atrila, jurist, sanna.atrila(at)fiva.fi, telefon 010 831 5552
  • Marjaana Hassinen, jurist, marjaana.hassinen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5215.