Tillsynsmeddelande 26.2.2016 – 14/2016

Framställning till arbetspensionsanstalter om solvenskapital som överförs

Finansinspektionen har framställt att social- och hälsovårdsministeriet fastställer att det solvenskapital som överförs enligt ovan från och med den 1 april 2016 ska utgöra 26,4 % av den ansvarsskuld som används i solvensberäkningen. Den nu gällande procentsatsen är 26,8. Den föreslagna procentsatsen ska tillämpas på överlåtelser av försäkringsbestånd om vilka avtal ingås den 1 april 2016 eller senare.Finansinspektionen gör varje kvartal en framställning till social- och hälsovårdsministeriet om den procentuella andel av solvenskapitalet som ska överföras vid överlåtelse av försäkringsbestånd för enskilda arbetsgivare. Framställningen baseras på 29 e § i lagen om arbetspensions-försäkringsbolag (354/1997).

Närmare upplysningar

lämnas av matematiker Anna Keinänen, telefon 010 831 55 36.