Tillsynsmeddelande 30.12.2015 – 63/2015

Riktlinjer om Solvens II träder i kraft 1.1.2016

Finansinspektionen sätter i kraft de riktlinjer som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) publicerade den 14 september 2015.Riktlinjerna ges i två delar

 • Riktlinjer om rapportering: Föreskrifter och anvisningar 8/2015: Liv- och skadeförsäkringsbolag: Riktlinjer om Solvens II, del II, rapporteringsanvisningar, som innehåller följande riktlinjer
  1. Riktlinjer om rapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet
  2. Riktlinjer för rapportering och offentliggörande

 • Andra riktlinjer: Föreskrifter och anvisningar 9/2015: Liv- och skadeförsäkringsbolag; Riktlinjer om Solvens II, del II, andra än rapporteringsanvisningarna, som innehåller följande riktlinjer
  3. Riktlinjer för genomförande av de långsiktiga garantiåtgärderna
  4. Riktlinjer för förlängning av återhämtningsperioden vid exceptionellt svåra situationer
  5. Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar
  6. Riktlinjer för företagsstyrningssystem
  7. Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning

EIOPAs riktlinjer har utfärdats både för de nationella tillsynsmyndigheterna och företagen under tillsyn. Finansinspektionen rekommenderar i sina föreskrifter och anvisningar att de sammanslutningar som omfattas av föreskrifternas och anvisningarnas tillämpningsområde iakttar ovan nämnda EIOPAs riktlinjer. Riktlinjerna tillämpas på samtliga liv-, skade- och återförsäkringsbolag samt på grupper enligt Solvens II.
Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar träder i kraft 1.1.2016.

EIOPA utfärdade samtidigt också två riktlinjer om tillsynsmyndigheternas verksamhet: Riktlinjer om systematiskt informationsutbyte mellan kollegier och riktlinjer om metoder för fastställande av marknadsandelar för rapportering. Eftersom dessa riktlinjer inte inverkar på verksamheten i företagen under tillsyn, har Finansinspektionen inte ansett det nödvändigt att införliva dessa i sina föreskrifter och anvisningar. Finansinspektionens ledningsgrupp har beslutat ta i bruk riktlinjerna i Finansinspektionens verksamhet.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande riskexpert Teija Korpiaho, telefon 010 831 5528, teija.korpiaho(at)fiva.fi.

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 8/2015: Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, rapporteringsanvisningarna
Föreskrifter och anvisningar 9/2015: Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, andra än rapporteringsanvisningarna