Tillsynsmeddelande 26.3.2014 – 16/2014

Ställningstagande om upplysningar om kapitaltäckning som kreditinstitut och värdepappersföretag ska presentera i delårsrapporter samt om offentliggörande av aktuell information om kapitaltäckning (Pelare 3)

Ställningstagande om upplysningar om kapitaltäckning som kreditinstitut och värdepappersföretag ska presentera i delårsrapporter

Finansinspektionen offentliggör ett ställningstagande om upplysningar om kapitaltäckning som kreditinstitut och värdepappersföretag ska presentera i delårsrapporter. I ställningstagandet rekommenderar Finansinspektionen att uppgifterna enligt styckena 74–79 i avsnitt 8.7 ”Uppgifter om kapitaltäckningen” i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 1/2013 ”Bokföring och årsredovisning inom finanssektorn” bör ersättas med upplysningar enligt ställningstagandet tills den nationella lagstiftningen och ovan nämnda föreskrifter och anvisningar har uppdaterats till att motsvara EU:s kapitalkravsförordning (EU 575/2013) (se bilaga).

Aktuellt om offentliggörande av upplysningar om kapitaltäckning (Pelare 3)

I del åtta i EU:s kapitalkravsförordning (artikel 431 och 433) föreskrivs om kreditinstituts och värdepappersföretags skyldighet att fastställa riktlinjer och principer för offentliggörande av upplysningar om kapitaltäckning. Vid fastställandet av riktlinjer och principer ska en särskild bedömning göras över om de offentliggjorda upplysningarna ger marknadsparterna en heltäckande uppfattning om riskprofilen och om det är nödvändigt att offentliggöra upplysningar oftare än en gång per år. 

Enligt artikel 432.1 och 432.2 i EU:s kapitalkravsförordning har Europeiska bankmyndigheten (European Banking Authority, EBA) i uppdrag att utfärda riktlinjer om hur frågor som gäller väsentliga upplysningar, affärshemligheter och konfidentiell information ska tas i beaktande i upplysningskraven. Enligt artikel 433 ska EBA även utfärda riktlinjer till kreditinstitut och värdepappersföretag för bedömningen av behovet att offentliggöra upplysningar oftare än minst en gång per år. Riktlinjerna ska vara färdiga senast den 31 december 2014. 

Information som ska offentliggöras om kapitalbas

Finansinspektionen fäster kreditinstitutens och värdepappersföretagens uppmärksamhet vid att enligt artikel 6 i kommissionens genomförandeförordning börjar förordningen tillämpas den 31 mars 2014. Om de offentliggör upplysningar om kapitalbas oftare än i samband med bokslutet ska de modeller som ges i kommissionens genomförandeförordning tillämpas. Enligt artikel 437.1.c ska kreditinstitut och värdepappersföretag även offentliggöra de fullständiga villkoren för samtliga instrument för kärnprimärkapital (CET1), primärkapitaltillskott (AT1) och supplementärkapital (T2). Bilagorna I och II till kommissionens genomförandeförordning innehåller även en modell för offentliggörande av de väsentliga villkoren för kapitalinstrument och anvisningar för ifyllande av modellen. Bilagorna är avsedda för offentliggörande av de viktigaste delarna enligt artikel 437.1.b i EU:s kapitalkravsförordning.  

Närmare upplysningar lämnas av

  • jurist Minna Sahari, telefon 010 831 5319, e-post minna.sahari(at)fiva.fi
  • redovisningsexpert Marketta Lindén, telefon 010 831 5350, e-post marketta.linden(at)fiva.fi.


Bilagor