Tillsynsmeddelande 29.8.2014 – 54/2014

Några förordningar utgivna med stöd av kreditinstitutslagen träder i kraft den 1 september 2014

Följande finansministeriets eller statsrådets förordningar har utfärdats i 28.8.2014

  • Finansministeriets förordning on de utredningar som ska fogas till ansökan av ett kreditinstitut, ett utländskt kreditinstituts filial och centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker om koncession samt till ansökan om inrättande av en utländsk filial 697/2014
  • Finansministeriets förordning om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag 698/2014
  • Finansministeriets förordning om undantag som tillämpas på begränsningarna av stora exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt finans- och försäkringskonglomerat 699/2014
  • Statsrådets förordning om ändring av 1 och 4 § i statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och förvaltare av alternativa investeringsfonder 700/2014

Den nya kreditinstitutlagen 610/2014 och andra lagändringar i anknytning till den trädde i huvudsak i kraft den 15 augusti 2014.