Tillsynsmeddelande 1.12.2014 – 79/2014

Föreskrifter och anvisningar om ledning och företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag träder i kraft 15.12.2014

Föreskrifternas och anvisningarnas syfte, tillämpning och innehåll

Föreskrifternas och anvisningarnas syfte är att främja införandet av ett företagsstyrningssystem enligt bestämmelserna i Solvens II, inklusive riskhantering och bolagets egen risk- och solvensbedömning, i auktoriserade tillsynsobjekt som omfattas av tillämpningsområdet.

Därtill redogör föreskrifterna och anvisningarna som helhet för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) riktlinjer för företagsstyrningssystem och för den framåtblickande bedömningen av egna risker, vilka trädde i kraft den 1 januari 2014 och som kompletterar bestämmelserna i försäkringsbolagslagen (521/2008, nedan FBL), samt för övriga föreskrifter och anvisningar om ledning och företagsstyrningssystem som meddelas med stöd av FBL.

Finansinspektionen meddelar de föreskrifter som grundar sig på 6 kap. 21 § i FBL och EIOPAs riktlinjer för företagsstyrningssystem och för den framåtblickande bedömningen av egna risker som en enda föreskrifts- och anvisningshelhet, vars struktur följer indelningen enligt paragraferna om företagsstyrningssystem i 6 kap. i FBL.

 • försäkringsbolagets ledning och personer som svarar för centrala funktioner
 • allmänna krav på företagsstyrning
 • riskhantering
 • risk- och solvensbedömning
 • intern kontroll och intern revision
 • utläggning av verksamhet
 • aktuariefunktionen
 • krav på gruppens bolagsstyrning

Då föreskrifterna och anvisningarna utarbetats har utöver EIOPAs riktlinjer i nödvändig omfattning även beaktats innehållet i Finansinspektionens gällande föreskrifter och anvisningar samt standarder som gäller paragraferna i 6 kap. i FBL och ämnesområdena i EIOPAs riktlinjer.

Föreskrifternas och anvisningarnas ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 15 december 2014, med undantag för avsnittet om operativa risker (avsnitt 6.6), som träder i kraft den 1 juli 2015.

Följande gällande Finansinspektionens regelverk upphävs:

 • Föreskrifter och anvisningar 21/2013; Företagsstyrningssystem, Dnr 24/01.00/2013
 • Föreskrifter och anvisningar 22/2013; Den framåtblickande bedömningen av egna risker (enlighet med ORSA principerna), Dnr 27/01.00/2013
 • Föreskrifter och anvisningar till försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar och filialer för försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter som grundats genom lag av den 15.4.2014, Dnr 9/101/2011: Avsnitt 4.1A Behörighet i andra försäkringsbolags ledning än i arbetspensionsförsäkringsbolags och försäkringsholdingsammanslutnings ledning samt 4.2 Intern kontroll, 4.4 Intern kontroll, 4.5 Intern kontroll i finans- och försäkringskonglomerat , 4.6 Intern revision, 4.7 Riskhantering, 4.8 God förvaltning samt avsnitt 15.3 Beredskap för undantagsförhållanden.
 • Försäkringsinspektionens ställningstagande Dnr 14/499/2002 Uppläggning av intern revision och säkerställande av dess oberoende.

Erhållna utlåtanden

Ett sammandrag av de remissyttranden som getts om föreskrifterna och anvisningarna finns på Finansinspektionens webbplats under Regelverk.

Närmare upplysningar om föreskrifterna och anvisningarna ges

Inom institutstillsynen av:

 • Byråchef Seppo Juutilainen, tfn 010 831 5520, seppo.juutilainen(at)fiva.fi
 • Jurist Tiina Granlund, tfn 010 831 5521, tiina.granlund(at)fiva.fi
 • Jurist Katri Jokinen, tfn 010 831 5393, katri.jokinen(at)fiva.fi
 • Matematiker Heli Birling, tfn 010 831 5532, heli.birling(at)fiva.fi
 • Riskanalytiker, Mikko Sinersalo tfn 010 831 5542, mikko.sinersalo(at)fiva.fi

Inom risktillsynen av:

 • Riskanalytiker Tuomo Malin, tfn 010 831 5324, tuomo.malin(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 7/2014: Föreskrifter och anvisningar om ledning och företagsstyrningssystem i liv- och skadeförsäkringsbolag