Tillsynsmeddelande 15.4.2014 – 21/2014

ESMA har publicerat goda förfaranden för processer för produktutveckling av strukturerade investeringsprodukter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) publicerade den 27 mars 2014 sin syn på produktutvecklingen av strukturerade investeringsprodukter och goda förfaranden som ska tillämpas i hanteringen av produkterna (ESMA Opinion: Structured Retail Products – Good practices for product governance arrangements). ESMA uppmanar de nationella tillsynsmyndigheterna att främja verksamhet i enlighet med dessa förfaranden. 

Förfarandena riktas till tjänsteleverantörer och målet är att främja investerarskyddet genom att förbättra de interna processerna för produktutveckling och produkthantering hos tjänsteleverantörer som tillhandahåller strukturerade investeringsprodukter.

Förfarandena beskriver ESMAs förväntningar på vilka aspekter tillhandahållare av investeringstjänster bör ta i beaktande i produktutvecklingsarbetet samt i hanteringen och distributionen av produkter.

Enligt ESMA omfattar de goda förfarandena bland annat

  • att man vid produktutvecklingen ska fastställa en målgrupp för en strukturerad produkt och beakta målgruppens behov i samband med planeringen av produktens egenskaper
  • produktens och dess kostnadsstrukturs genomsynlighet
  • bedömning av hur olika produkter beter sig i olika marknadsförhållanden exempelvis genom att simulera de underliggande tillgångarnas värdeutveckling.

Dessutom bör tjänsteleverantörens styrelse sörja för att produktutvecklings- och distributionsprocesserna är ändamålsenliga. Processerna bör övervakas och utvärderas regelbundet.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Ville Kajala, ville.kajala(at)fiva.fi, telefon 010 831 5226, och
  • Merja Junnonen, merja.junnonen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5554.

Bilagor