Tillsynsmeddelande 11.7.2014 – 45/2014

EBA begär yttranden om de gemensamma principerna och rutinerna för samlad kapitalbedömning inom finanssektorn (SREP)

EBA begär yttranden om en anvisning riktad till de europeiska banktillsynsmyndigheterna, där man anger gemensamma principer och rutiner för samlad kapitalbedömning inom finanssektorn (SREP, Supervisory Review and Evaluation Process). Anvisningen är riktad till alla banktillsynsmyndigheter i Europeiska unionens medlemsländer och avsikten är att åstadkomma en gemensam tillsynskultur på den inre marknaden.

Anvisningen består av fyra delområden: analys av tillsynsobjektets affärsverksamhetsmodell, bedömning av den interna styrningen, bedömning av kapital- och likviditetsrisker samt bedömning av kapital- och likviditetskrav. Vid bedömningen betygsätts delområdena från 1 till 4 på det sätt som anges närmare i anvisningen. Bedömningen jämte betyg utgör underlag för att vid behov ålägga tillsynsobjekt krav på extra kapital och likviditetsresurser. Syftet med anvisningen är också att förenhetliga dessa krav.

Avsikten är att anvisningen ska träda i kraft den 1 januari 2016.

Yttranden ska lämnas senast den 7 oktober 2014.

EBA ordnar också ett samråd i London den 9 september 2014.

Remisshandlingarna finns på EBAs webbplats

  • Pressmeddelande: Guidelines for common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP)
  • Konsultationspapper

Närmare upplysningar lämnas av

institutsansvarig Erika Penttilä, telefon 010 831 5270 eller e-post erika.penttila(at)fiva.fi.