Tillsynsmeddelande 12.8.2013 – 60/2013

Utredning om marknadsföringsmaterial om indexlån och andra strukturerade obligationslån

Finansinspektionen gjorde våren 2013 en utredning om marknadsföringsmaterialet om indexlån och andra strukturerade obligationslån. Utredningen, som riktade sig till nya tillhandahållare av strukturerade investeringsprodukter, visade på en del brister hos vissa aktörer till exempel i fråga om riskbeskrivningarna och framtagning av exempel på avkastning.  Hos vissa aktörer förekom även brister i namngivningen av prospekt och lånespecifika villkor och åtkomst.

Nedan presenteras Finansinspektionens åsikter som bygger på observationerna vid utredningen.

Användning av termen kapitalgaranti

Marknadsföringsmaterialet för kapitalsäkrade produkter bör innehålla en beskrivning av vad som avses med kapitalgaranti. I beskrivningen bör det vidare nämnas att kapitalgarantin gäller endast på förfallodagen och att den inte täcker eventuella överkurser och teckningsprovisioner. I marknadsföringsmaterialet för en del bolag nämns inte att kapitalgarantin inte täcker teckningsprovisionerna.

Beskrivning av risken som avser emittentens återbetalningsförmåga

Finansinspektionen anser att det med tanke på marknadsföringsmaterialets tydlighet och begriplighet är nödvändigt att samma term konsekvent och genomgående används om risken gällande emittentens återbetalningsförmåga. Finansinspektionen rekommenderar att de allmänt använda termerna ”risk som avser emittentens återbetalningsförmåga” och ”emittentrisk” används

Emittentrisken bör beskrivas i marknadsföringsbroschyrerna till exempel på följande sätt: ”Med risk som hänför sig till emittents återbetalningsförmåga avses risken att emittenten fallerar och inte kan svara för sina åtaganden. Vid emittentens eventuella insolvens kan det investerade kapitalet jämte eventuell avkastning helt eller delvis gå förlorat för investeraren.” Om emissionen har en garant ska även den risk som avser garantens betalningsförmåga behandlas i sammanhanget.

Tydlig och begriplig beskrivning av risker

Produkternas egenskaper och risker ska beskrivas på ett så väl avvägt sätt som möjligt. Risken för att det investerade kapitalet helt eller delvis kan gå förlorat på grund av en negativ värdeutveckling av den underliggande tillgången ska dessutom beskrivas på ett tydligt sätt särskilt för de produkter som detta gäller.

Exempel på avkastning

Avkastningsexemplen bör beakta investerarnas kostnader och en eventuell överkurs för att de inte ska ge en för positiv bild av avkastningen. Avkastningen bör alltid anges per år. I vissa marknadsföringsmaterial hade teckningsprovisionen inte beaktats i uträkningen av avkastningsexempel.

Historisk utveckling av den underliggande tillgången

I beskrivningen av den underliggande tillgångens historiska utveckling bör uppmärksamhet fästas vid att jämförelsetidpunkter och jämförelseinstrument väljs konsekvent och att valet kan motiveras.

Struktureringskostnader

I flera marknadsföringsbroschyrer används benämningen uppläggningskostnad för struktureringskostnader. Finansinspektionen rekommenderar för tydlighetens skull tillämpning av termen ”struktureringskostnad” som används i rekommendationen från föreningen för strukturerade investeringsprodukter i Finland.

Hänvisningar till prospekt och specifika lånevillkor

Marknadsföringsmaterialet ska innehålla en hänvisning till prospektet och ange var prospektet finns tillgängligt. Eftersom emittenten kan ha flera olika typer av grundprospekt och tillämpa flera olika lånevillkor samtidigt, betonar Finansinspektionen att namnen på grundprospekten och de specifika lånevillkoren bör vara tillräckligt specificerade i marknadsföringsmaterialet för att investerarna lätt ska kunna hitta dem. Prospektet och de specifika lånevillkoren specificeras inte alls i flera aktörers marknadsföringsmaterial.

Namngivning av marknadsföringsbroschyrer

I flera marknadsföringsbroschyrer användes termen ”prospekt” i stället för marknadsföringsbroschyr. För marknadsföringsbroschyrer bör det inte användas termer som kan förväxlas med officiellt godkända prospekt.

Tillgänglighållande av prospekt och villkor

Prospekten och de lånespecifika villkoren ska finnas tillgängliga för placerarna på det ställe som nämns i marknadsföringsmaterialet. Hos en del aktörer var prospektet och villkoren inte tillgängliga på den webbplats som uppgavs i marknadsföringsmaterialet.

Målgrupp och genomförande

Finansinspektionens utredning omfattade marknadsföringsmaterial om indexlån och andra strukturerade obligationslån som emitterats och marknadsförts i Finland. Utredningen inriktades på nya tillsynsobjekt och tillsynsobjekt vars marknadsföringsmaterial inte tidigare hade bedömts av Finansinspektionen. Utifrån fastställda kriterier utvaldes marknadsföringsmaterialet för sex bolag för noggrannare bedömning.

Finansinspektionen vill genom utredningen försäkra sig om att det marknadsföringsmaterial som har utarbetats för placerarna är adekvat och av hög kvalitet och att placerarna har tillgång till ett i värdepappersmarknadslagen avsett prospekt.

Finansinspektionen har skickat brev om bolagsspecifika observationer till de bolag som var föremål för bedömningen. Finansinspektionen uppmanar övriga emittenter och marknadsförare att säkerställa att marknadsföringsmaterialet är adekvat och att prospekten och villkoren är tydligt tillgängliga för placerarna.

Ytterligare information gällande marknadsföring av finansiella instrument finns i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. Föreskrifter och anvisningar gällande Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter 15/2013 har trätt i kraft 1.7.2013.

Ytterligare information ges av

marknadsövervakarna Marianne Demecs (e-post marianne.demecs(at)fiva.fi, telefon 010 831 5366) och Merja Elo (e-post merja.elo(at)fiva.fi, telefon 010 831 5225).