Tillsynsmeddelande 30.5.2013 – 42/2013

Samrådsdokument om ESMAs riktlinjer om rapporteringsskyldigheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) gav den 24 maj 2013 ut ett samrådsdokument om myndighetsrapporteringen enligt kommissionens förordning 2013/213 som utfärdats med stöd av direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet, 2011/61/EU).

Enligt AIFM-direktivet ska förvaltarna av alternativa investeringsfonder regelbundet lämna uppgifter om både fondförvaltaren och de förvaltade fonderna för tillsynen.

Samrådsdokumentet (ESMA/2013/592) innehåller noggranna rapporteringsanvisningar samt specifika frågor på vilka ESMA önskar få synpunkter. ESMA önskar samtidigt synpunkter på XML-schemana (ESMA/2013/599).

Samrådsremissen finns  på ESMAs webbplats. Synpunkter kan lämnas via webbplatsen till och med den 1 juli 2013. Riktlinjerna ska träda i kraft under hösten 2013.

Finansinspektionen arrangerar ett särskilt informationsmöte om AIFM-rapporteringen den 17 juni 2013, kl. 9–11. Närmare information om mötet och anmälning till mötet finns på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • marknadsövervakare Hermanni Teräväinen, telefon 010 831 5346, och
  • marknadsövervakare Liisa Rajala, telefon 010 831 5326.