Tillsynsmeddelande 19.2.2013 – 13/2013

Reviderade föreskrifter och anvisningar om utläggning av verksamhet 1/2012 träder i kraft den 1 mars 2013

Finansinspektionen har den 13 februari 2013 utfärdat förändrade föreskrifter och anvisningar om utläggning av verksamhet 1/2012.

Innehåll i föreskrifterna och anvisningarna
Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om utläggning av verksamhet har uppdaterats på grund av helhetsrevideringen av lagstiftningen om värdepappersmarknaden som trädde till kraft den 1 januari 2013 (RP 32/2012). I Finansinspektionens regelverk har beaktats stadgandena i lagen om handel med finansiella instrument och i lagen om investeringstjänster.

Lagstiftning om utläggning av verksamhet har harmoniserats så att enligt lagen om investeringstjänster behöver tillsynsobjektet på förhand underrätta Finansinspektionen om utläggning av tillhandahållandet av investeringstjänster endast om det sker till någon som inte hör till samma finansiella företagsgrupp eller sammanslutning av inlåningsbanker.

Närmare upplysningar

lämnas av riskexpert Tuomo Malin, telefon 010 831 5324.

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 1/2012: Utläggning av verksamhet