Tillsynsmeddelande 5.7.2013 – 55/2013

Offentligt samråd om beaktande av skyldigheter för företag som finansierar verksamhet i IORP-institut vid solvensberäkningen

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har för offentligt samråd publicerat ett samrådsdokument om på vilket sätt skyldigheter och möjligheter att stöda pensionsanstalternas solvens för företag som finansierar verksamheten i tjänstepensionsinstitut (IORP) ska kunna beaktas i pensionsanstalternas solvensberäkning.

EIOPA ber intressegrupperna om kommentarer till samrådsdokumentet senast den 31 oktober 2013 per e-post till DP-13-001(at)eiopa.europa.eu. Responsen skickas på engelska i enlighet med EIOPAs modell och instruktioner.

Samrådsdokumentet finns på EIOPAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande matematiker Tarja Taipalus, telefon 010 831 5266 (fr.o.m. 5.8.2013).