Tillsynsmeddelande 28.2.2013 – 16/2013

Framställning om solvenskapital som ska överföras vid överlåtelse av en enskild arbetsgivares försäkringsbestånd

Finansinspektionen har framställt att social- och hälsovårdsministeriet fastställer att det solvenskapital som överförs enligt ovan från och med den 1 april 2013 ska utgöra 23,3 % av den ansvarsskuld som används i solvensberäkningen. Den nu gällande procentsatsen är 20,5. Den föreslagna procentsatsen ska tillämpas på överlåtelser av försäkringsbestånd om vilka avtal ingås den 1 april 2013 eller senare.

Finansinspektionen gör varje kvartal en framställning till social- och hälsovårdsministeriet om den procentuella andel av solvenskapitalet som ska överföras vid överlåtelse av försäkringsbestånd för enskilda arbetsgivare. Framställningen baseras på 29 e § i lagen om arbetspensions-försäkringsbolag (354/1997).

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av matematiker Anna Keinänen, telefon 010 831 5536.