Tillsynsmeddelande 31.12.2013 – 92/2013

Föreskrifterna och anvisningarna Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar inom finanssektorn träder i kraft 1.1.2014

Finansinspektionen utfärdade den 9 december 2013 följande föreskrifter och anvisningar: Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar 25/2013 samt Sameuropeisk rapportering (COREP) 26/2013.

Föreskrifter och anvisningar 25/2013: Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar

Syfte och innehåll

Från och med 2014 föreskrivs i detalj om kapitalbas och minsta kapitalbasbelopp beräkning av kapitalkrav för olika riskområden, skyldighet att offentliggöra information om kapitaltäckning och om stora exponeringar i EU:s kapitalkravsförordning (CRR) och de kompletterande tekniska tillsyns- och genomförandestandarderna som beretts av Europeiska bankmyndigheten.

De tekniska standarderna meddelas som EU-kommissionens beslut eller genomförandeförordningar och de är bindande lagstiftning som kan tillämpas direkt i medlemsländerna på samma sätt som EU:s kapitalkravsförordning.

Eftersom Finansinspektionens befogenheter att meddela föreskrifter i och med ovan nämnda regeländring kommer att begränsas avsevärt upphäver Finansinspektionen sina standarder om beräkning av kapitaltäckning, offentliggörande av information om kapitaltäckningen och rapportering av stora exponeringar. Finansinspektionen förenar alla sina resterande föreskrifter och anvisningar om kapitaltäckningsberäkning och stora exponeringar i en föreskrift.

Syftet med dessa föreskrifter och anvisningar är att inom ramen för EU-reglerna ge tillsynsobjekten ytterligare vägledning om vissa frågor gällande beräkningen av kapitaltäckningen och stora exponeringar. Den ytterligare vägledningen hänför sig i första hand till nationell tillämpning av EU-bestämmelserna och riktlinjerna och rekommendationerna från Europeiska bankmyndigheten och dess företrädare, Kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter CEBS. Föreskrifterna och anvisningarna innehåller även Finansinspektionens riktlinjer om de behöriga myndigheternas valmöjligheter enligt EU:s kapitalkravsförordning till den del de handlar om ämnesområden som omfattas av dessa föreskrifter och anvisningar. Den gemensamma tillsynsmekanismens riktlinjer om de behöriga myndigheternas valmöjligheter kan i ett senare skede inverka även på Finansinspektionens riktlinjer.

Finansinspektionen ger ut i dag ett separat ställningstagande, som innehåller Finansinspektionens riktlinjer gällande också sådana valmöjligheter som inte omfattas av dessa föreskrifter och anvisningar.

Yttranden

Finansinspektionen har utarbetat ett sammandrag av yttrandena över föreskrifterna och anvisningarna. Sammandraget och yttrandena har lagts ut på Finansinspektionens webbplats i anslutning till föreskrifterna och anvisningarna.

Ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 januari 2014.

Föreskrifter och anvisningar 26/2013: Sameuropeisk rapportering (COREP)

Efter samrådsförfarandet fattade Finansinspektionen beslut om att kapitlet om rapportering som under samrådsförfarandet ingick i utkastet till föreskrifterna och anvisningarna Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar ska strykas och anvisningarna om inlämning av rapporter ska flyttas över till separata föreskrifter och anvisningar om rapportering nr y/2013: Sameuropeisk rapportering (COREP). Genom detta kommer de rapporteringshelheter som gäller rapportering av likviditet och rapportering av förluster i samband med utlåning med säkerhet i fastighet (den s.k. COREP-rapporteringen) att omfattas av Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. 

COREP-rapporteringen är en del av det utkast till teknisk standard (ITS) som Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 26 juli 2013.

Syftet med föreskrifterna och anvisningarna Sameuropeisk rapportering (COREP) är att beskriva hur COREP-rapporten ska tillställas Finansinspektionen, eftersom beslutet om detta får fattas av den behöriga myndigheten enligt kommissionens genomförandeförordning.

Dessa föreskrifter och anvisningar gäller som en nationell bestämmelse även finans- och försäkringskonglomerat i fråga om skyldigheten att rapportera stora exponeringar enligt 26 § i lagen om finans- och försäkringskonglomerat.

Genom en nationell bestämmelse föreskrivs också om skyldigheten att rapportera kapitalbasen för de fondbolag som inte bedriver sådan verksamhet (kapitalförvaltning) som avses i 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder.

Med dessa föreskrifter och anvisningar upphävs Finansinspektionens standard RA 4.8 Rapportering av kapitalbas och kapitalkrav för kreditrisker, motpartsrisker, marknadsrisker och operativa risker.

Dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft samma dag som kommissionens ovan nämnda förordning träder i kraft. Finansinspektionen meddelar om ikraftträdandet genom ett tillsynsmeddelande.

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har på sin webbplats en avdelning för frågor och svar där alla tillsynsobjekt kan ställa frågor om tolkning av de nya reglerna.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar (föreskrifter och anvisningar 25/2013): riskexpert Taina Erovaara-Williams, telefon 010 831 5422, e-post taina.erovaara-williams(at)fiva.fi.
  • Sameuropeisk rapportering (COREP) (föreskrifter och anvisningar 26/2013): riskexpert Aleksi Vänttinen, telefon 010 831 5538, e-post aleksi.vanttinen(at)fiva.fi

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 25/2013

  • Bilaga 1 , Underbilaga 2 till bilaga 1 , Underbilaga 3 till bilaga 1
  • Bilaga 2
  • Bilaga 3

Föreskrifter och anvisningar 26/2013

  • Bilaga