Tillsynsmeddelande 20.6.2013 – 48/2013

Föreskrifter och anvisningar om verksamheten på värdepappersmarknaden har utfärdats

Finansinspektionen har utfärdat följande föreskrifter och anvisningar om verksamheten på värdepappersmarknaden:

 • Erbjudande och börsnotering av värdepapper (6/2013)
 • Informationsskyldighet för emittenter (7/2013)
 • Anmälan om betydande ägar- och röstandelar (8/2013)
 • Offentligt uppköpserbjudande och skyldighet att lämna erbjudande (9/2013)
 • Skyldighet att anmäla marknadsmissbruk (10/2013)
 • Utarbetande och spridning av investeringsrekommendationer (11/2013)
 • Transaktionsrapportering (12/2013)
 • Offentligt insiderregister för marknadsaktörer och fondbolag (13/2013)
 • Handelsparter från tredjeland (14/2013)

Föreskrifterna och anvisningarna om emittenters offentliga och företagsspecifika insiderregister kvarstår i Finansinspektionens standard 5.3 Insideranmälan och insiderregister som uppdaterades samtidigt.

Enligt övergångsbestämmelserna i värdepappersmarknadslagen ska på emittenters offentliga insideranmälan och insiderregister tillämpas bestämmelserna i den upphävda värdepappersmarknadslagen till dess att finansministeriet utfärdar en förordning om tillämpning av bestämmelserna av den nya värdepappersmarknadslagen. På företagsspecifika insiderregister tillämpas däremot bestämmelserna i den nya värdepappersmarknadslagen. Standard 5.3 ska integreras i Finansinspektionens nya föreskriftssamling efter att finansministeriet har utfärdat ovan nämnda förordning om tillämpning av de nya bestämmelserna.

Föreskrifterna och anvisningarna samt den förändrade standarden träder i kraft den 1 juli 2013.

Föreskrifternas innehåll och syfte

Genom de nya föreskrifterna och anvisningarna införlivades standarderna för verksamheten på värdepappersmarknaden i Finansinspektionens nya föreskriftssamling. Samtidigt uppdaterades innehållet i föreskrifterna och anvisningarna med beaktande av

 • den nya regleringen av värdepappersmarknaden
 • det ändrade prospektdirektivet1 och kommissionens prospektförordning2
 • Finansinspektionens aktuella tolkningar.

Föreskrifter och anvisningar om handelspartner i tredjeland utgör ämnesområden som inte tidigare omfattats av standarderna.

I en del av föreskrifterna och anvisningarna ingår nya förpliktande Finansinspektionens föreskrifter som baserar sig på den behörighet eller skyldighet som Finansinspektionen ålagts genom värdepappersmarknadslagen eller på vissa av kommissionens genomförandedirektiv.

Syftet är att informera aktörerna om Finansinspektionens föreskrifter och Finansinspektionens rekommendationer och tolkningar om verksamheten på värdepappersmarknaden. Tolkningarna är avsedda som svar på frågor som ofta ställs till Finansinspektionen om Finansinspektionens tolkningar av lagstiftningen. Tolkningarna bidrar också till transparensen och förutsägbarheten i myndighetens verksamhet. Rekommendationerna och tolkningarna utgör dessutom anvisningar som små bolag har önskat, samtidigt som de ger dessa bolag en möjlighet att utveckla sin investerarinformation.  I föreskrifterna och anvisningar ger Finansinspektionen även anvisningar om och exempel för tillämpningen och förfarandet i praktiken.

De nya föreskrifterna och anvisningar utfärdas även på svenska. De läggs ut på Finansinspektionens webbplats senast den 28 juni 2013. Översättningarna till engelska publiceras senare.

Upphävda föreskrifter

När föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft upphävs följande av Finansinspektionens standarder i sin helhet:

 • Regelbunden informationsskyldighet (5.1)
 • Erbjudande och börsnotering av värdepapper (5.2a)
 • Informationsskyldighet för emittenter och aktieägare (5.2b)
 • Offentligt uppköpserbjudande och budplikt (5.2c)
 • Investeringsrekommendationer och godtagbar marknadspraxis (5.5)
 • Rapportering av misstänkta transaktioner till Finansinspektionen (RA2.1)
 • Transaktionsrapportering (RA5.1).

Följande Finansinspektionens standarder upphävs delvis:

 • I standard 5.3 Insideranmälan och insiderregister upphävs avsnitten om offentligt insiderregister för marknadsaktörer och fondbolag.
 • I standarden 2.4 Kundkontroll och åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och marknadsmissbruk  upphävs kapitlen 6 och 7.

Yttranden

Tjugosex aktörer ombads lämna synpunkter om utkasten till föreskrifterna och anvisningarna senast den 15 februari 2013. Sexton av dessa yttrade sig, en del av dem endast om vissa av utkasten. Dessutom meddelade tre aktörer att de inte hade några synpunkter.

Yttrandena har sammanfattats per föreskrift och anvisning. En del av aktörerna lämnade allmänna kommentarer som gällde samtliga remitterade föreskrifter och anvisningar. Dessa kommentarer gällde bland annat god värdepappersmarknadssed, den juridiska naturen av Finansinspektionens anvisningar, strukturen av föreskrifterna och anvisningarna samt samordningen av föreskrifterna och anvisningarna i förhållande till lagstiftningen och börsreglerna. Över de allmänna kommentarerna finns ett separat sammandrag.

Sammandraget och yttrandena har lagts ut på Finansinspektionens webbplats i anslutning till de specifika föreskrifterna och anvisningarna.

Bilagor och ytterligare information

Föreskrifter och anvisningar 6/2013 Erbjudande och börsnotering av värdepapper (länken uppdaterad den 28 juni 2013)

 • Ytterligare information lämnas av marknadsövervakare Maria Rekola, telefon 010 831 5265 eller e-post maria.rekola(at)fiva.fi.

Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter (länken uppdaterad den 28 juni 2013)
 
Ytterligare information lämnas av

 • marknadsövervakare Anu Lassila-Lonka, telefon 010 831 5566 eller e-post anu.lassila-lonka(at)fiva.fi och
 • marknadsövervakare Minna Toiviainen, telefon 010 831 5219 eller e-post minna.toiviainen(at)fiva.fi.


Föreskrifter och anvisningar 8/2013 Anmälan av betydande ägar- och röstandelar (länken uppdaterad den 28 juni 2013)

 • Ytterligare information lämnas av ledande expert Ville Kajala, telefon 010 831 5226 eller e-post ville.kajala(at)fiva.fi.

Föreskrifter och anvisningar 9/2013 Offentligt uppköpserbjudande och skyldighet att lämna erbjudande (länken uppdaterad den 28 juni 2013)

 • Ytterligare information lämnas av ledande expert Ville Kajala, telefon 010 831 5226 eller e-post ville.kajala(at)fiva.fi.

Föreskrifter och anvisningar 10/2013 Skyldighet att anmäla marknadsmissbruk (länken uppdaterad den 28 juni 2013)

 • Ytterligare information lämnas av jurist Pia Ovaska, telefon 010 831 5296 eller e-post pia.ovaska(at)fiva.fi.

Föreskrifter och anvisningar 11/2013 Utarbetande och spridning av investeringsrekommendationer (länken uppdaterad den 28 juni 2013)

 • Ytterligare information lämnas av marknadsövervakare Tuula Tauru, telefon 010 831 5257 eller e-post tuula.tauru(at)fiva.fi.

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering (länken uppdaterad den 28 juni 2013)

Ytterligare information lämnas av

 • marknadsövervakare Jyrki Kiviniemi, telefon 010 831 5423 eller e-post jyrki.kiviniemi(at)fiva.fi eller
 • marknadsövervakare Sirpa Luoma, telefon 010 831 5353 eller e-post sirpa.luoma(at)fiva.fi.

Föreskrifter och anvisningar 13/2013 Offentligt insiderregister för marknadsaktörer och fondbolag (länken uppdaterad den 28 juni 2013)

 • Ytterligare information lämnas av jurist Pia Ovaska, telefon 010 831 5296 eller e-post pia.ovaska(at)fiva.fi.

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland

 • Ytterligare information lämnas av marknadsövervakare Leena Savolainen, telefon 010 831 5382 eller e-post leena.savolainen(at)fiva.fi.

Finansinspektionens standard 5.3 Insideranmälan och insiderregister (länken uppdaterad den 28 juni 2013)

Ytterligare information lämnas av jurist Pia Ovaska, telefon 010 831 5296 eller e-post pia.ovaska(at)fiva.fi.


1) Europaparlamentets och rådets prospektdirektiv 2003/71/EG ändrades genom direktiv 2010/73/EU, som skulle införas i den nationella lagstiftningen senast den 1 juli 2012.

2) Kommissionens prospektförordning (EG) nr 809/2004 har under 2012 ändrats genom tre kommissionens delegerade förordningar.